Najczęściej zadawane pytania

Czy wkład prywatny wnoszony przez kilka osób pochodzących z jednej firmy jest uśredniany, tak, żeby w projekcie mogły brać udział osoby z niższym wynagrodzeniem niż wymagalne wyliczenie stawki z projektu - wyrównanie ich stawki przez osoby z wyższym wynagrodzeniem?

W przypadku wnoszenia wkładu prywatnego w formie wynagrodzeń przez przedsiębiorców - właścicieli oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jakie dokumenty powinni przedkładać uczestnicy w celu potwierdzenia uzyskanych dochodów oraz z jaką częstotliwością powinny one być składane? W jaki sposób należy dokumentować czas pracy przez uczestników projektu, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?

W jaki sposób należy dokumentować wkład własny wnoszony w formie wynagrodzeń?

W jakiej postaci można wnieść wkład prywatny?

W jakiej wysokości wnoszą wkład prywatny przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą?

Kto wnosi wkład prywatny?Kto wnosi wkład prywatny?

Kto kieruje uczestników na szkolenia? - sami się zgłaszają? (i wtedy nie występuje pomoc publiczna dla ich firmy) - czy może ich kierować tylko przedsiębiorstwo? Czyli umowa o szkoleniu zawarta jest pomiędzy projektodawca firmą i występuje pomoc publiczna dla firmy)

Jak w przypadku projektu szkoleniowego dotyczącego Poddziałania 8.1.1 (typ projektu 1, szkolenia otwarte) skierowanego do małych i mikro przedsiębiorstw efekt zachęty zostanie spełniony?

Czy typ projektu podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo, realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2, jest objęty pomocą publiczną?

Czy w przypadku, gdy zgłosi się pracownik spółki, który zamierza się przekwalifikować i rozwiązać umowę z dotychczasowym pracodawcą, a następnie zostanie zatrudniony w firmie powiązanej kapitałowo z firmą, w której uprzednio był zatrudniony (np. relacja „spółka-matka” – „spółka córka”), będzie zachowana zasada wykluczenia jakiegokolwiek związku między działaniami na rzecz pracowników a korzyścią jaką mógłby uzyskać przedsiębiorca zwalniający pracownika. Czy w takiej sytuacji cel i zakres szkolenia nie będzie odpowiadał na konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa a wyłącznie na potrzeby zwalnianego pracownika zgodnie z wymaganiami regionalnego rynku pracy, co będzie jednoznaczne z tym, iż pomoc publiczna nie wystąpi.

Strona 3 z 5 stron  < 1 2 3 4 5 >