Najczęściej zadawane pytania

Co należy uznawać za zgodność i niezgodność z warunkami przyjęcia projektów do dofinansowania objętych regułami pomocy publicznej ?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Wnioskodawca zobowiązany jest do zebrania od uczestników deklaracji uczestnictwa na potwierdzenie ich kwalifikowalność w projekcie, w zakres których wchodzi m.in. oświadczenie uczestnika o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie. Kwalifikowalność uczestnika stwierdza się na dzień podpisania prze niego deklaracji uczestnictwa. Jednym z kryteriów, w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, jest konieczność wniesienia wkładu prywatnego w określonej wysokości. Jednocześnie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą dokumentować uzyskiwane wynagrodzenie, które jest ich wkładem prywatnym, np. na podstawie dokumentów stanowiących podstawę do rozliczenia z ZUS i US. Natomiast dokumenty takie składa się zawsze w miesiącu następującym po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Na podstawie jakich dokumentów należy weryfikować kwalifikowalność tych przedsiębiorców, jeśli nie dysponują oni dokumentami potwierdzającymi uzyskiwane dochody w momencie przystępowania do projektu?

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może wziąć udział w projekcie z tytułu umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcą, który przystąpił do projektu i którego pracownicy w związku z tym zostaną skierowani na szkolenie?

Czy zakup materiałów budowlanych do przeprowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów szkoły budowlanej jest pomocą publiczną?

Jakie progi intensywności pomocy publicznej należy przyjąć w przypadku, gdy projekt obejmuje zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i ogólnego, których nie można rozdzielić na potrzeby obliczenia intensywności pomocy lub gdy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny?

Jakie informacje powinny się znaleźć w polu Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną?

Czy pomocą publiczną objęty jest zakup prenumeraty czasopisma, zakupionej w ostatnim miesiącu szkolenia, przekazanej uczestnikom projektu po jego zakończeniu?

Czy koszty ubezpieczenia uczestników projektu w czasie trwania całego projektu i dojazdu na szkolenia mogą zostać objęte pomocą publiczną?

Czy pomoc publiczna w projektach szkoleniowych otwartych, liczona jest tylko od zadania "szkolenie"?

Czy w typie projektu ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wydatki takie jak: wynagrodzenie trenera, wynajem sal szkoleniowych, wyżywienie i poczęstunek dla uczestników szkoleń, wyżywienie trenerów, podręczniki i materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia, materiały do prezentacji na szkoleniach, dyplomy dla uczestników, są objęte pomocą publiczną?

Strona 2 z 5 stron  < 1 2 3 4 >  Ostatnia ›