Dotacje bezzwrotne

Osoba, chcąca założyć działalność gospodarczą, może ubiegać się o dofinansowanie na jej rozpoczęcie w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (POKL), Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach tego działania można otrzymać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej         (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), obejmujące:

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 

b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 

c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

W ramach działania 6.2 istnieje możliwość uzyskania wsparcia m.in. na zakup środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia danej działalności gospodarczej. Nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego.

W ramach projektu zawsze udzielane są razem następujące instrumenty wsparcia:
- doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
- wsparcie pomostowe.

Z dotacji mogą korzystać osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie co najmniej  roku przed przystąpieniem do projektu.