Aktualności

Działanie 7.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20 dla Działania 7.7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...
Działanie 7.7 (K68) - Zakończenie naboru wniosków
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 5 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 8 230 213,17 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 28.12.2020 r. do 10.02.2021 r. do godz. 15:00:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 15.02.2021 r.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Sprostowanie do zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 7.7 (HPV)
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż w zapisach Regulaminu konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K68/20, w punkcie 3.1.2 znalazła się oczywista omyłka dotycząca daty złożenia wniosków o dofinansowanie na podstawie art.8 specustawy. Jest: „Oznacza to, że dla wniosków złożonych...
Działanie 7.7 (N06) - Informacja po spotkaniu informacyjnym online
Dodano przez: Kamil Paćkowski
3 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne, w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 RPO WZ 2014-2020, realizowanego w trybie nadzwyczajnym. Nabór skierowany jest do podmiotów wskazanych w Wykazie podmiot...
Działanie 7.7 N06 (typ 2a i 2b) - Wyjaśnienie dotyczące zapisów dokumentacji konkusowej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wyjaśnienie dotyczące zapisów w:   Załączniku nr 1 do Wezwania w trybie nadzwyczajnym „Szczegółowe zasady dotyczące wsparcia”, - pkt 4.1.4.4 „W przedmiotowym naborze nie przewiduje się możliwości refundacji wydatków. Wydatki są kwalifikowalne za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i polegają na sfinansowaniu jednorazowych wydatków dla personelu medycznego.”. W zapisach powyższego punktu nastąpiła pomyłka pisarska, zgodnie z kryteriami dopuszczalności &bdquo...
Działanie 6.8 (kardioonkologia) - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków w zakresie warunków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, Działania 6.8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem warunków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.
Działanie 6.8 - Informacja o opublikowanych wnioskach
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20, opublikowany został 1 wniosek, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 2 889 078,30PLN.
Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, nabór nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-P03/20 (tryb pozakonkursowy), udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowaną Tabelę z wykazem zmian. Aktualizacja jest konieczna ze względu na nieuwzględnienie jednej zmiany w poprzedniej tabeli.