Aktualności

Działanie 8.6 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K48/19 dla Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 201...
Szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 21 sierpnia 2019 r. w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS.
2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniach 19-20 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.
Działanie 6.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19.
Działanie 8.10 - aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19...
Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” - Szczecin
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 10 września 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”, adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 7.6 - Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja  harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż dnia 14.08.2019 r. zakończono I fazę oceny i skierowano wnioski do dalszej oceny do Instytucji Zarządzającej RPO WZ 2014-2020.
Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie...
Działanie 6.6 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków – zrealizowane
Dodano przez: Alicja Giszczak
7 sierpnia 2019 r., w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19 ) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
Działanie 6.6 - Lista sprawdzająca dla projektodawcy
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu dzisiejszym zamieszcza Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu nr  RPZP.06.06.00-IP.02-32-K53/19. Pobierz plik