Aktualności

Zapraszamy na szkolenie online pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS” (RPO WZ)
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach EFS”. Szkolenie adresowane jest do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i...
Działanie 7.7 (N07) - Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę projektów w ramach trybu nadzwyczajnego, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N07/21 – stan na dzień 07.05.2021 r. W związku z tym, że ww. lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Działanie 7.7 (wady postawy) -Aktualizacja harmonogramu
Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na...

Działanie 7.7 (HPV) - Aktualizacja harmonogramu
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022” informuje, iż prace Komisji Oceny Projektó...
Działanie 7.7 (N06) - Zbiorcza lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 - stan na dzień 30.04.2021 r.
Działanie 6.8 (K67) - Lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K67/20 – stan na dzień 30.04.2021 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K66/20 – stan na dzień 30.04.2021 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
Działanie 6.8 (K65) - Lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K65/20 – stan na dzień 30.04.2021 r. W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
EFS wspiera uczniów i nauczycieli – nowy projekt na pomoc psychologiczno-pedagogiczną!
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 27 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na projekt „Pomorze Zachodnie-Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”, realizowany w ramach Działania 7.7 RPO WZ 2014-2020, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 7.7 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, wramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K69/20 dla Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci  z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Profilaktyka wad...