Aktualności

Działanie 7.7 - Zakończenie naboru wniosków dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje,iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K44/19, w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00, opublikowany został 1 wniosek o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 6 509 484,64 PLN.
Działanie 7.7 - Zakończenie naboru wniosków dla konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-K43/19, żaden Wnioskodawca nie opublikował wniosku w terminie naboru tj. od 21.01.2019 r. do 18.02.2019 r. do godz. 15:00. W związku z powyższym Posiedzenie KOP dla przedmiotowego konkursu nie zostanie przeprowadzone.
Działanie 8.4 - Informacja ze spotkania w Koszalinie
Dodano przez: Alicja Giszczak
W dniu 20 lutego 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.4  Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzącychkształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowymi ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszaliń...
Działanie 7.1 - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje całkowitą listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik  
Działanie 7.1 - Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje cząstkową listę projektów pozakonkursowych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach Działania 7.1. Pobierz plik
Działanie 8.4 - Aktualizacja Regulaminu konkursu
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia zaktualizowany...
Działanie 7.6 Typ 3 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie
Dodano przez: Daniel Sawicki
14 lutego 2019 r. w  koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.6 RPO WZ  2014-2020 (Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym) - nr konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19.   Konkurs skierowany jest na wsparcie oraz rozwój usług w mieszkaniach chronionych i wspomaganych. Dzię...
Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik
Działanie 8.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do II fazy oceny - ocena strategiczna, w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18 dla Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Pobierz plik
Działanie 7.3 - Zakończenie II Posiedzenia KOP
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż dnia 14.02.2019 r. zakończono ocenę wniosków po procedurze odwoławczej, w ramach Działania 7.3 - konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18. W wyniku przeprowadzonej oceny nie ma konieczności aktualizowania Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej...