Konferencja prasowa dotycząca dodatkowych środków finansowych dla województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodano przez: admin

W dniu 1 marca 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca dodatkowych środków finansowych dla województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w której uczestniczyli: Pan Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Andrzej Przewoda, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pani Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, a także kilkunastu przedstawicieli mediów lokalnych i krajowych, m.in. TVP, TV Pomerania, Radia Plus, Polskiego Radia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego, Gazety Wyborczej, portalu www.wszczecinie.pl i www.wzp24.pl.

Dodatkowe środki dla regionu

Na skutek działań podejmowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w tym roku po raz kolejny udało się uzyskać dodatkowe środki na realizację projektów. Do naszego województwa trafi dodatkowo 12 500 000 EUR, które zostanie przeznaczone na:

 • szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże i praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, subsydiowanie zatrudnienie osób bezrobotnych - 2 500 000 EUR;
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 6 000 000 EUR;
 • wsparcie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i społeczne, wsparcie psychospołeczne w powrocie na rynek pracy - 2 000 000 EUR;
 • szkolenia, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże i praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, subsydiowanie zatrudnienie osób niepełnosprawnych - 2 000 000 EUR.

Pozyskane środki pozwolą na podjęcie kolejnych działań przyczyniających się do poprawy sytuacji społeczno - zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Od 2007 roku na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono kwotę 260 538 163 EUR. Środki te pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego. W chwili obecnej przeprowadzona kontraktacja wykorzystuje dostępną alokację na poziomie 92,5%. Co stawia województwo zachodniopomorskie na pierwszym miejscu w kraju.

Dotychczas wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki objętych zostało 178 896 osób.
W poszczególnych obszarach interwencji programowej osiągnięte rezultaty przedstawiają się następująco:

W obszarze rynku pracy:

 • 8 588 osób uzyskało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 62% osób bezrobotnych uczestniczących w różnych formach wsparcia uzyskało zatrudnienie;

W obszarze integracji społecznej:

 • 15 384 osoby zostały objęte kontraktami socjalnymi;
 • 7 282 osoby uzyskały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej;

W obszarze gospodarki

 • 5 464 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych;
 • 29 512 osób pracujących zakończyło udział w szkoleniach;
 • 8 572 pracowników o niskich kwalifikacjach zakończyło udział w projektach szkoleniowych;

W obszarze edukacji:

 • 3 497 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich;
 • utworzono 138 ośrodków wychowania przedszkolnego;
 • 5 620 nauczycieli wzięło udział w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach;
 • 396 szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne) zrealizowało projekty rozwojowe;
 • 120 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe.

Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom, w 2013 roku ogłoszonych zostanie siedem konkursów. Wyłonione projekty będą mogły być realizowane do czerwca 2015 roku, a zaplanowane w nich zadania pozwolą na objęcie wsparciem kolejnych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.