Plany Działań 

Plany Działań to roczny dokument planistyczno-operacyjny stanowiący doprecyzowanie (w okresie obowiązywania Planu Działań) zapisów PO KL oraz Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Plan Działań ma na celu przedstawienie założeń Iinstytucji Pośredniczącej w danym roku co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, planowanych do osiągnięcia rezultatów (wskaźników monitorowania) oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Preferowanie pewnych form wsparcia wynika z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb danego województwa (w przypadku komponentu regionalnego) lub sektora (w przypadku komponentu centralnego),  a instrumentami umożliwiającymi elastyczne reagowanie na te potrzeby są możliwości między innymi stosowania kryteriów strategicznych. Dla każdego Priorytetu PO KL  przygotowywany jest osobny Plan Działań.