Generator

Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA)

Generator Wniosków Aplikacyjnych to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie projektów. Należy jednak pamiętać, iż warto wstępnie przygotować wniosek w edytorze tekstu (np. Open Office), a następnie przekopiować gotową treść do Generatora Wniosków Aplikacyjnych, w celu uniknięcia utraty tekstu spowodowanej ewentualnym błędem pracy Generatora.
Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych?

Aplikacja jest dostępna przez Internet. Korzystanie z Generatora wymaga następujących minimalnych wymagań:

 • Dostęp do Internetu;
 • Przeglądarka (Internet Explorer 5.01 lub wyższa, FireFox 2.0 lub wyższa) ;
 • Acrobat Reader 7.0 lub wyższy;

Wypełnij wniosek zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Sporządź wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie wypełniania wniosku pojawiać się będzie pomoc kontekstowa w postaci dymków);
 2. Dokonaj walidacji przyciskiem "Sprawdź" (walidacji poddawane są następujące części wniosku: Informacje o projekcie, Beneficjent, Charakterystyka Projektu, Oświadczenie, Szczegółowy budżet, Budżet);
 3. Zapisz dane do pliku XML;
 4. Utwórz PDF;
 5. Wydrukuj z pliku PDF wniosek o dofinansowanie realizacji projektu;
 6. Porównaj sumę kontrolną wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną;
 7. Sprawdź wniosek przy pomocy odpowiedniej karty oceny formalnej i merytorycznej;
 8. Wersję elektroniczną w pliku XML razem z wersją papierową dostarcz do właściwej instytucji (zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej).


Poruszanie się po GWA podzielono na pięć części i odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie, po czym można do niego wrócić. Aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie, korzystając z przycisku Otwórz.
Wprowadzenie nowej funkcjonalności aplikacji nie wpłynęło na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. W celu wyświetlenia szczegółowego budżetu projektu zgodnie z doprecyzowanymi zasadami, użytkownik po wczytaniu z pliku XML wniosku o dofinansowanie projektu powinien ponownie przeliczyć szczegółowy budżet projektu przez przyciśnięcie opcji Przelicz budżet.
 
Do pobrania: Generator Wniosków Aplikacyjnych (pobierz tutaj)


Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL, która  obowiązuje od 16 września br. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.
 
Zakres wprowadzanych w GWA zmian obejmie między innymi:
- aktualizację słowników wskaźników pomiam celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3),
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL Ola Priorytetu V (tabela 3.5),
- zmianę nazwy instytucji z "Urząd Marszałkowski w Łodzi" na "Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego" (pole 1.5). Wszystkie wnioski posiadające nieaktualną nazwę instytucji, po wczytaniu do GWA otrzymają informację, że wartość jest nieaktualna. Generator pozwoli na zmianę nazwy instytucji na nową lub pozostawienie wprowadzonej wartości,
- dodanie po stronie Konwertera danych do KSI w polu „Kraj” pozycji „CZ Czachy". Analogiczna zmiana została wprowadzona w KSI SIMIK 07-13,
- wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez. GWA na stacji użytkownika plików Cookies oraz udostępnienia polityki prywatności w tym zakresie,
- dostosowanie interfejsu GWA mające na calu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA,
 
Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.
 
Ponadto, ze względu na niewielki charakter zmian zostanie zapewniona możliwość edycji wniosku utworzonego w aktualnej wersji 8.6 GWA w nowym GWA. Po wczytaniu takiego wniosku, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się jego suma kontrolna. Dalsza edycja wniosku będzie możliwa.
Tym samym, do dnia 15 września br. obowiązującą wersją jest 8.6 GWA, natomiast od dnia 16 września br. obowiązującą wersją jest 8.7 GWA. Jednocześnie od dnia 2 września br. pod adresem www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87 dostępna jest nowa wersja 8.7 GWA, zawierająca aktualne słowniki wskaźników dla Priorytetu V.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.