Poziom realizacji programów - stan na 10 stycznia 2016 r.

Dodano przez: Daniel Sawicki

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 10 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.


W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 526 umów o dofinansowanie na kwotę 403,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 286,7 mld zł, co stanowi 101,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 372,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 264,1 mld zł.