Najnowsze dane dotyczące poziomu realizacji programów - stan na 3 stycznia 2016 r.

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 3 stycznia 2016 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 615,9 mld zł.


W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 544 umów o dofinansowanie na kwotę 403,4 mld wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 286,8 mld zł, co stanowi 101,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.


Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 371,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 264,0 mld zł. 


Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (3 stycznia 2016 r.)