Wpis do rejestru

UWAGA !

Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez marszałka województwa podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, stanowiącej dochód samorządu województwa, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (art. 18k ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis. Natomiast każda kolejna zmiana wpisu oraz wydanie uwzględniającego tą zmianę certyfikatu są zwolnione z opłaty.

Natomiast Rejestr Krajowych Agencji Pracy jest rejestrem komercyjnym, prowadzonym przez podmiot gospodarczy o nazwie Rejestr Krajowych Agencji Pracy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000618292). Nie jest on rejestrem, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia powinien złożyć niżej wymienione dokumenty:

  1. wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia;
  2. stosowne oświadczenia;
  3. w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki wskazującej na osobę/-y uprawnione do reprezentowania spółki
  4. kopię dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za wydanie jednego certyfikatu lub 400 zł za dwa certyfikaty albo przedstawia do wglądu dowodów dokonania przedmiotowej opłaty.


Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na rachunek bankowy:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
nr rachunku: 31 1090 2268 0000 0001 4812 8606
tytułem: „opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu 
do rejestru agencji zatrudnienia".

 

Dowód dokonania w/w opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby firmy).

Marszałek województwa wydaje osobny certyfikat uprawniający do świadczenia trzech usług (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego) oraz osobny certyfikat uprawniający do świadczenia pracy tymczasowej. Opłata dokonana z w/w tytułu stanowi dochód Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.


Dodatkowe informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy
ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 119