Akty prawne

  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 735 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1064);
  • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 1110 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 221);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2142);
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm.).