Sprawozdawczość z działalności agencji zatrudnienia

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy, marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informacji o swojej działalności za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dokumentów dotyczacych działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1064).

Formularz sprawozdawczy moźna złożyć w formie:

  • elektronicznej - za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów - http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz Złożona informacja musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku przekazania informacji bez użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP należy wypełnioną informację dodatkowo wydrukować i podpisać przez uprawnioną osobę, a następnie dostarczyć do WUP w Szczecinie; lub
  • papierowej - uzupełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji, zgodnie z zapisami widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), informację należy przesłać na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Uwagi:

► Niewykazanie w formularzu działalności w okresie dwóch kolejnych lat, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, zgodnie z art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

► Wypełniając sprawozdanie należy dokładnie uwzględnić czterocyfrowe symbole oraz nazwy grup elementarnych zawodów, których katalog został umieszczony poniżej.


Dodatkowe informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 119