Sprawozdawczość z działalności agencji zatrudnienia

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy, marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informacji o swojej działalności za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dokumentów dotyczacych działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1064).

Formularz sprawozdawczy należy złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 19f ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Elektroniczny rejestr agencji zatrudnienia (uprzednio KRAZ) jest obsługiwany przez System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR). Umożliwia on dostęp do elektronicznych usług w zakresie rejestru, pod warunkiem posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dostęp do rejestru oraz szczegółowe informacje dotyczące jego funkcjonowania znajdują się pod adresem: www.stor.praca.gov.pl. System STOR/KRAZ zapewnia również dodatkową możliwość przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia za pośrednictwem aplikacji bez podpisu elektronicznego albo bez podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W takim przypadku wypełnienie nałożonego na agencję zatrudnienia obowiązku, o którym mowa w art. 19f oraz w związku z art. 18f ww. ustawy, nastąpi wówczas, kiedy niniejsza informacja zostanie dodatkowo wydrukowanai podpisana przez uprawnioną osobę a następnie przekazana do WUP w Szczecinie.

Niewykazanie w formularzu działalności w okresie dwóch kolejnych lat, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, zgodnie z art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wypełniając sprawozdanie należy dokładnie uwzględnić czterocyfrowe symbole oraz nazwy grup elementarnych zawodów, których katalog został umieszczony poniżej.


Dodatkowe informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 119