Sprawozdawczość z działalności agencji zatrudnienia

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy, marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informacji o swojej działalności za rok poprzedni w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Formularz sprawozdawczy moźna złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej.

Chcąc złożyć sprawozdanie elektronicznie należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl. wybierając zakładkę „Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ)”, a następnie „Złóż informację o działalności agencji zatrudnienia”. Informacja musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Natomiast sprawozdania w postaci papierowej, uzupełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji agencji, zgodnie z zapisami widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, tj. ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Możliwe jest także dostarczenie dokumentów do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się w holu urzędu lub dostarczenie do punktu podawczego w siedzibie głównej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1064). Jest on również dostępny do pobrania na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: www.wup.pl w zakładce › Dla instytucji › Rejestr Agencji Zatrudnienia › Sprawozdawczość z działalności agencji zatrudnienia lub na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod adresem: www.stor.praca.gov.pl.

Uwagi:

► Niewykazanie w formularzu działalności w okresie dwóch kolejnych lat, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, zgodnie z art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

► Wypełniając sprawozdanie należy dokładnie uwzględnić czterocyfrowe symbole oraz nazwy grup elementarnych zawodów, których katalog został umieszczony poniżej.

Niezłożenie sprawozdania, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia, zgodnie z art. 18m ust. 1 pkt 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Dodatkowe informacje dotyczące rejestru agencji zatrudnienia można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 119
e-mail: kraz@wup.pl