Wykreślenie z rejestru na wniosek podmiotu

W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia (wykreślenie na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru), należy złożyć lub przesłać wniosek (formularz dostępny poniżej) na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Do ww. wniosku powinien być dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100 złotych) na rachunek bankowy:

Urząd Miasta w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Bank PKO Bank Polski 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia".