Przedsiębiorcy zagraniczni

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY, DORADZTWA PERSONALNEGO LUB PORADNICTWA ZAWODOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zawiadomienie (wzór w plikach do pobrania), zawierające następujące dane: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy; oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę; planowane miejsce i termin świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wraz z zawiadomieniem przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany złożyć sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej należy złożyć lub przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza  41.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Ubiegając się o wpis w tym zakresie podmiot zagraniczny składa:

  • wniosek o wpis do rejestru (wzór w dokumentach do pobrania),
  • oświadczenie (wzór w dokumentach do pobrania),
  • sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia.
  • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na rachunek bankowy: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza  41, nr rachunku: 31 1090 2268 0000 0001 4812 8606 tytułem: „opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia".

Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby).

W przypadku, gdy opłatę za wnioskodawcę uiszcza inny podmiot w tytule opłaty należy umieścić nazwę (firmę) podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, na rzecz którego wniesiona została opłata za wydanie certyfikatu(ów).

 

UWAGA

W przypadku wniosku i oświadczenia przekazywanego w postaci papierowej ww. dokumenty powinny zostać podpisane czytelnie przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania podmiotu.

W przypadku występowania przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości  17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, Bank PKO Bank Polski 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429, tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa dla... (w tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika)".