Konferencja naukowa pt.: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno - gospodarczym regionu.

Dodano przez: admin

W dniu 21 listopada 2012 roku w auli im. prof. dr hab. Adama Szewczuka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, odbyła się konferencja naukowa pt. Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

Niniejsze wydarzenie było wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: przewodniczący - prof. zw. dr hab. Władysław Janasz, prof. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Pan Paweł Chorąży - Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, którzy przywitali gości i zaprosili do czynnego udziału w konferencji.

Moderatorem niniejszego wydarzenia była Pani Irena Wolińska, która moderowała całość konferencji. Podczas spotkania odbyły się równocześnie dwa panele dyskusyjne dotyczące: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Panel A oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) - Panel B.

W Panelu A poruszone zostały następujące tematy:

 1. Andrzej Przewoda Dyrektor WUP w Szczecinie, który przedstawił Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w województwie zachodniopomorskim;
 2. prof. dr hab. Stanisław Flejterski (US, WZIEU), którego temat dotyczył Roli czynników endo - i egzogenicznych w rozwoju państw, regionów i subregionów-podejście komparatywne;
 3. prof. dr hab. Stanisław M. Szukalski (UŁ w Łodzi), który poruszył kwestie dotyczące Polityki rynku pracy wobec transgraniczności procesów biznesowych i globalizacji;
 4. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK w Toruniu), który w swoim wystąpieniu omówił Możliwości polityki rynku pracy w Polsce – wyniki badań ewaluacyjnych za pomocą metody score matching;
 5. prof. Jacek Batóg (US, WZIEU), który opisał w jaki sposób WUP w Szczecinie przyczynił się do rozwoju naszego regionu i przedstawił prezentację pt.: Rola Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kształtowaniu współczesnego rynku pracy.

W tym samym czasie odbył się także Panel dotyczący RPO, w którym zostały poruszone następujące tematy:

 1. Marcin Szmyt – Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO UMWZ/ Robert Michalski – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania RPO UMWZ, który przedstawił Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013;
 2. Marek Orszewski – przedstawiciel Wydziału Zarządzania RPO, który wygłosił swoją prezentację pt.: Gospodarka, innowacje, technologie jako filary wzrostu rozwoju gospodarczego;
 3. Piotr Wolski – przedstawiciel Wydziału Zarządzania RPO zaprezentował temat pt.: Transport – strategiczne narzędzie prosperity przedsiębiorców i samorządu lokalnego;
 4. Dorota Korenicka – przedstawiciel Wydziału Zarządzania RPO przedstawiła prezentację pt.: Kultura i turystyka wizjonerskim szlakiem budowania marki regionu;
 5. Prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Dziekan WZiEU) opisał jak województwo zachodniopomorskie zmieniło się „Dzięki RPO” i przedstawił prezentację pt.: Regionalny Program Operacyjny dla rozwoju nauki w zachodniopomorskim. Środowisko akademickie jako niezbędny komponent rozwoju regionu;
 6. Jarosław Kała - Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agata Matusiak – przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego przygotowali i przedstawili prezentację pt.: Instrumenty inżynierii finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Konferencja stanowiła impuls do dyskusji na temat przyszłej koncentracji wydatkowania środków unijnych w kontekście potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoi nasz region. Na koniec odbyło się podsumowanie paneli, na których poruszono kwestie związane z przyszłą perspektywą programowania, w kontekście doświadczeń z obecnego okresu 2007 – 2013.

Niniejsza Konferencja stworzyła przedstawicielom świata nauki, biznesu, organizacji społecznych i decydentom możliwość podzielenia się swoimi poglądami – zarówno w obszarze rynku pracy, jak i rozwoju regionalnego w naszym województwie. W konferencji wzięło udział łącznie 158 osób.