Informacja dotycząca ogłoszenia drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych

Dodano przez: Angelika Gołaś

W dniu 19 maja 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza ponowny nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Priorytetu IX PO KL.

W ramach tego naboru wsparciem mogą zostać objęte oddziały przedszkolne, które zostały wskazane w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych
w terminie od 19.05.2014 r. do 30.06.2014 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginałach lub w jednym oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD (plik .xml) osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie (pok.234) w godzinach 8.00-15.00, bądź przesłać na adres siedziby urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, z dopiskiem pok. 234.