Definicje i objaśnienia

Stopa bezrobocia rejestrowanego - Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. (żródło: GUS)

Doświadczenie zawodowe - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy

Bezrobotny do 25 roku życia - oznacza  to  bezrobotnego,  który  do  dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia

Bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza  to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia

Długotrwale bezrobotny - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem  okresów  odbywania  stażu  i przygotowania zawodowego dorosłych

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykony wania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu

Oferta pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania  zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika
 
Bezrobocie w gminach - na mapie przedstawiony jest wskaźnik bezrobocia -  procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (stopa bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gmin)