Definicje i objaśnienia

Stopa bezrobocia rejestrowanego - Udział  zarejestrowanych  bezrobotnych  w  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo,  tj.  bez  pracowników  jednostek  budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej i bezpieczeństwa publicznego. (żródło: GUS)

Doświadczenie zawodowe - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy

Bezrobotny do 25 roku życia  -  oznacza   to   bezrobotnego,   który   do   dnia  zastosowania  wobec  niego  usług    lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia

Bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza   to  bezrobotnego,  który  w  dniu  zastosowania  wobec  niego  usług   lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia

Długotrwale bezrobotny - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem  okresów  odbywania  stażu  i przygotowania zawodowego dorosłych

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania  jakiegokolwiek   zawodu   poświadczonych   dyplomem,   świadectwem   lub   innym   dokumentem   uprawniającym   do wykonywania zawodu

Oferta pracy  -  oznacza   to  wolne   od   wymagań   naruszających  zasadę  równego  traktowania  w  zatrudnieniu,      w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika
 
Bezrobocie w gminach - na mapie przedstawiony jest wskaźnik bezrobocia -  procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (stopa bezrobocia nie jest wyliczana na poziomie gmin)