Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w listopadzie 2021 roku

Na koniec listopada 2021 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 43 200 osób bezrobotnych bezrobotnych tj. o 7 250 osób (14,4%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2020 roku i o 517 osób bezrobotnych (1,2%) mniej niż na koniec października 2021 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,0% wobec 8,1% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,7 punktu proc. w stosunku do listopada 2020 roku (z 6,1% na 5,4%). Wzrostu bezrobocia w skali roku nie notowano w żadnym województwie. Największy spadek bezrobocia zaobserwowano w województwie warmińsko – mazurskim, o 1,4 pkt proc.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
listopad
2020 r.
listopad
2021 r.
listopad
2020 r.
listopad
2021 r.
Dolnośląskie 67,5 59,2 -12,3 5,5 4,8 -0,7
Kujawsko-pomorskie 71,4 61,6 -13,7 8,7 7,6 -1,1
Lubelskie  74,7 65,2 -12,7 8,0 7,1 -0,9
Lubuskie 23,3 18,0 -22,7 6,1 4,9 -1,2
Łódzkie 66,8 61,5 -7,9 6,1 5,7 -0,4
Małopolskie 81,7 70,7 -13,5 5,3 4,6 -0,7
Mazowieckie 144,1 129,9 -9,9 5,1 4,6 -0,5
Opolskie 24,3 21,1 -13,2 6,7 5,9 -0,8
Podkarpackie 85,6 76,7 -10,4 8,9 8,1 -0,8
Podlaskie 36,9 33,5 -9,2 7,6 7,0 -0,6
Pomorskie 55,2 48,8 -11,6 5,8 5,2 -0,6
Śląskie 89,5 78,4 -12,4 4,8 4,3 -0,5
Świętokrzyskie 44,1 37,9 -14,1 8,3 7,3 -1,0
Warmińsko-mazurskie 50,0 42,1 -15,8 9,9 8,5 -1,4
Wielkopolskie 60,0 50,9 -15,2 3,7 3,1 -0,6
Zachodniopomorskie 50,5 43,2 -14,5 8,1 7,0 -1,1
Polska 1 025,7 898,8 -12,4 6,1 5,4 -0,7

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiT i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec listopada 2021 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 17,2%, a najniższą w Szczecinie – 3,4%. We wszystkich powiatach nastąpiło zmniejszenie bezrobocia. Największy spadek w stosunku do ubiegłego roku notowano w powiecie łobeskim, o 3,1 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
listopad
2020 r.
listopad
2021 r.
listopad
2020 r.
listopad
2021 r.
Białogardzki 2 718 2 550 -6,2 18,2 17,2 -1,0
Choszczeński 2 350 2 078 -11,6 17,3 15,7 -1,6
Drawski 2 653 2 186 -17,6 13,0 11,1 -1,9
Goleniowski 2 221 1 391 -37,4 6,6 4,3 -2,3
Gryficki 1 580 1 270 -19,6 9,0 7,3 -1,7
Gryfiński 2 235 1 826 -18,3 8,9 7,3 -1,6
Kamieński 2 364 2 118 -10,4 16,0 14,6 -1,4
Kołobrzeski 1 266 1 202 -5,1 4,5 4,4 -0,1
Miasto Koszalin 3 073 2 872 -6,5 6,0 5,6 -0,4
Koszaliński 2 824 2 595 -8,1 13,6 12,8 -0,8
Łobeski 1 848 1 448 -21,6 17,7 14,6 -3,1
Myśliborski 1 515 1 205 -20,5 7,3 6,0 -1,3
Policki 1 665 1 491 -10,5 5,0 4,5 -0,5
Pyrzycki 1 387 1 216 -12,3 11,6 10,3 -1,3
Sławieński 2 536 2 174 -14,3 14,8 13,0 -1,8
Stargardzki 3 025 2 811 -7,1 8,0 7,7 -0,3
Szczecinecki 4 052 3 341 -17,5 15,9 14,0 -1,9
Świdwiński 1 932 1 511 -21,8 13,8 11,4 -2,4
Miasto Świnoujście 662 539 -18,6 4,7 3,9 -0,8
Wałecki 1 467 1 178 -19,7 9,4 7,7 -1,7
Miasto Szczecin 7 077 6 198 -12,4 3,9 3,4 -0,5
Zachodniopomorskie 50 450 43 200 -14,4 8,1 7,0 -1,1

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiT i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 56,0% w ogóle zarejestrowanych (24 178 osób). W porównaniu ze stanem z listopadem 2020 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 3 542 osoby. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zwiększył się o 1,1 pkt proc.

Na koniec listopada 2021 roku prawo do zasiłku posiadało 5 637 osób bezrobotnych, stanowiących 13,0% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 2 373 osoby.

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowały się łącznie 18 213 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 42,2% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z listopada 2020 roku grupa ta zmniejszyła się o 2 873 osoby.

Na koniec listopada 2021 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 36 064 tj. 83,5% osób zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 22,0% (24,8% na koniec listopada 2020 r.),
  • do 25 roku życia – 9,9% (11,6% na koniec listopada 2020 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 56,9% (47,4% na koniec listopada 2020 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 28,5% (27,4% na koniec listopada 2020 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,2% na koniec listopada 2020 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 18,6% (18,1% na koniec listopada 2020 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,1% (0,2% na koniec listopada 2020 r.),
  • niepełnosprawni – 5,3% (4,4% na koniec listopada 2020 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 148 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 5 665 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 3 041 osób (53,7% wszystkich wyłączeń) wobec 2 838 osób w listopadzie 2020 roku (68,4%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec listopada 2021 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 25,9%, a następnie od 25 do 34 lat – 25,1%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 9,9%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,8%.

Z danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a blisko co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,8%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,6%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,6%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,6%.

Na koniec listopada 2021 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 26,4% a następnie od 12 do 24 miesięcy – 22,0%.

W listopadzie 2021 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 5 778 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 968 więcej niż w listopadzie 2020 roku i o 2 261 mniej niż w październiku 2021 r. Na koniec listopada 2021 roku urzędy pracy dysponowały 8 039 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało blisko 11 bezrobotnych wobec blisko 18 na koniec listopada 2020 roku*.

W minionym 2020 roku zaszły istotne zmiany na rynku pracy w Polsce, w związku z wystąpieniem COVID-19. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym i problemami przedsiębiorców notowano wyraźny wzrost bezrobocia i mniejszą podaż ofert pracy. W regionie napływ do bezrobocia w skali roku przewyższył odpływ o ponad 10 tys. osób, zwiększyła się grupa zasiłkobiorców. Obecnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest lepsza niż rok temu i miesiąc wcześniej. W ciągu miesiąca zmniejszyła się liczba bezrobotnych i zasiłkobiorców. O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2022 roku

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.