Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w styczniu 2024 roku

Na koniec stycznia 2024 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 42 433 osoby bezrobotne tj. o 11 osób mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 roku i o 2 724 bezrobotnych (6,9%) więcej niż na koniec grudnia 2023 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,1% wobec 7,2% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,1 pkt proc. w stosunku do stycznia 2023 roku (z 5,5% na 5,4%). W większości województw notowano poprawę sytuacji na rynku pracy, a największy spadek bezrobocia zaobserwowano w województwie lubelskim, o 0,5 pkt proc.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
styczeń
2023 r.
styczeń
2024 r.
styczeń
2023 r.
styczeń
2024 r.
Dolnośląskie 56,9 56,3 -1,1 4,8 4,7 -0,1
Kujawsko-pomorskie 59,6 57,7 -3,2 7,8 7,5 -0,3
Lubelskie 64,4 60,4 -6,2 8,4 7,9 -0,5
Lubuskie 17,1 16,7 -2,3 4,8 4,7 -0,1
Łódzkie 56,8 56,1 -1,2 5,7 5,6 -0,1
Małopolskie 67,9 64,8 -4,6 4,7 4,4 -0,3
Mazowieckie 121,7 117,1 -3,8 4,5 4,3 -0,2
Opolskie 21,8 21,3 -2,3 6,3 6,2 -0,1
Podkarpackie 72,2 71,0 -1,7 9,2 9,0 -0,2
Podlaskie 32,9 32,7 -0,6 7,4 7,4 0,0
Pomorskie 45,0 45,3 0,7 4,9 4,9 0,0
Śląskie 68,8 66,8 -2,9 4,0 3,8 -0,2
Świętokrzyskie 36,3 35,7 -1,7 8,4 8,2 -0,2
Warmińsko-mazurskie 44,0 42,2 -4,1 9,2 8,8 -0,4
Wielkopolskie 49,8 50,5 1,4 3,2 3,2 0,0
Zachodniopomorskie 42,4 42,4 0,0 7,2 7,1 -0,1
Polska 857,6 837,1 -2,4 5,5 5,4 -0,1

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec stycznia 2024 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 16,8%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 2,5%. W 10 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 roku. Największy wzrost bezrobocia w stosunku do ubiegłego roku notowano w powiatach gryfickim i świdwińskim, po 0,7 pkt proc., natomiast największy spadek dotyczył powiatów drawskiego i koszalińskiego, po 1,2 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
styczeń
2023 r.
styczeń
2024 r.
styczeń
2023 r.
styczeń
2024 r.
Białogardzki 2 573 2 511 -2,4 17,2 16,8 -0,4
Choszczeński 2 023 2 078 2,7 16,1 16,4 0,3
Drawski 2 136 1 922 -10,0 12,6 11,4 -1,2
Goleniowski 1 184 1 268 7,1 3,9 4,1 0,2
Gryficki 1 350 1 495 10,7 8,2 8,9 0,7
Gryfiński 1 717 1 581 -7,9 7,0 6,5 -0,5
Kamieński 1 973 1 872 -5,1 14,9 14,1 -0,8
Kołobrzeski 588 665 13,1 2,2 2,5 0,3
Miasto Koszalin 2 612 2 248 -13,9 5,3 4,6 -0,7
Koszaliński 2 692 2 421 -10,1 13,0 11,8 -1,2
Łobeski 1 610 1 645 2,2 16,2 16,4 0,2
Myśliborski 1 330 1 363 2,5 6,6 6,7 0,1
Policki 1 129 1 104 -2,2 3,4 3,3 -0,1
Pyrzycki 1 292 1 201 -7,0 11,8 11,0 -0,8
Sławieński 2 290 2 222 -3,0 14,6 14,1 -0,5
Stargardzki 2 829 2 816 -0,5 7,5 7,5 0,0
Szczecinecki 3 698 3 475 -6,0 15,8 14,9 -0,9
Świdwiński 1 681 1 783 6,1 13,4 14,1 0,7
Miasto Świnoujście 567 595 4,9 4,4 4,6 0,2
Wałecki 1 352 1 410 4,3 9,0 9,3 0,3
Miasto Szczecin 5 818 6 758 16,2 3,3 3,8 0,5
Zachodniopomorskie 42 444 42 433 0,0 7,2 7,1 -0,1

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 53,6% w ogóle zarejestrowanych (22 748 osób). W porównaniu ze stanem ze stycznia 2023 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 928 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 2,2 pkt proc.

Na koniec stycznia 2024 roku prawo do zasiłku posiadały 6 394 osoby bezrobotne, stanowiące 15,1% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 23 osoby. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowały się łącznie 17 673 osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które stanowiły 41,6% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych ze stycznia 2023 roku grupa ta zmniejszyła się o 444 osoby.

Na koniec stycznia 2024 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 33 572 osoby tj. 79,1% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 22,1% (21,8% na koniec stycznia 2023 r.),
  • do 25 roku życia – 11,4% (10,7% na koniec stycznia 2023 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 47,3% (51,4% na koniec stycznia 2023 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 28,5% (29,1% na koniec stycznia 2023 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,2% na koniec stycznia 2023 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 15,4% (16,9% na koniec stycznia 2023 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,1% na koniec stycznia 2023 r.),
  • niepełnosprawni – 5,9% (5,7% na koniec stycznia 2023 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 6 934 osoby bezrobotne, a wyłączono z ewidencji 4 210 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 322 osoby (55,2% wszystkich wyłączeń) wobec 2 399 osób w styczniu 2023 roku (54,5%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec stycznia 2024 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 25,8%, a następnie od 25 do 34 lat – 22,7% i od 45 do 54 lat – 22,1%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,4%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,3%.

Z danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe/branżowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,6%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,8%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,6%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,3%.

Na koniec stycznia 2024 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 21,7%. Osoby będące w rejestrach nie dłużej niż miesiąc stanowiły 14,4%.

W styczniu 2024 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 5 630 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 909 mniej niż w styczniu 2023 roku i o 1 266 więcej niż w grudniu 2023 r. Na koniec stycznia 2024 roku urzędy pracy dysponowały 3 076 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 14 bezrobotnych wobec 11 na koniec stycznia 2023 roku*.

O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2024 roku.

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.