Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w lipcu 2020 roku

Na koniec lipca 2020 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 49 175 osób bezrobotnych tj. o 9 090 osób (22,7%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 613 bezrobotnych (1,2%) mniej niż na koniec czerwca 2020 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,9% wobec 6,5% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zwiększyło się o 0,9 pkt proc. w stosunku do lipca 2019 roku (z 5,2% na 6,1%). Wzrost bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, największy o 1,4 pkt proc. w województwie zachodniopomorskim.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
lipiec
2019 r.
lipiec
2020 r.
lipiec
2019 r.
lipiec
2020 r.
Dolnośląskie 57,3 69,8 21,8 4,7 5,7 1,0
Kujawsko-pomorskie 64,0 71,6 11,9 7,8 8,7 0,9
Lubelskie  67,3 75,7 12,5 7,2 8,1 0,9
Lubuskie 18,9 23,5 24,3 5,0 6,1 1,1
Łódzkie 60,8 67,8 11,5 5,6 6,2 0,6
Małopolskie 63,7 79,8 25,3 4,2 5,2 1,0
Mazowieckie 125,6 145,1 15,5 4,5 5,1 0,6
Opolskie 20,3 24,8 22,2 5,6 6,8 1,2
Podkarpackie 74,5 86,6 16,2 7,8 9,0 1,2
Podlaskie 33,1 37,1 12,1 6,9 7,7 0,8
Pomorskie 41,1 52,2 27,0 4,4 5,5 1,1
Śląskie 70,6 88,2 24,9 3,8 4,7 0,9
Świętokrzyskie 40,6 45,9 13,1 7,7 8,6 0,9
Warmińsko-mazurskie 44,5 51,9 16,6 8,8 10,1 1,3
Wielkopolskie 46,1 60,3 30,8 2,8 3,7 0,9
Zachodniopomorskie 40,1 49,2 22,7 6,5 7,9 1,4
Polska 868,4 1 029,5 18,6 5,2 6,1 0,9

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec lipca 2020 r. odnotowano w powiecie łobeskim – 18,6%, a najniższą w Szczecinie oraz w powiecie kołobrzeskim – 3,5%. W 20 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, wzrosty wyniosły od 0,6 pkt proc. w powiecie goleniowskim, myśliborskim oraz stargardzkim do 2,7 pkt proc. w powiecie koszalińskim. Jedynie w powiecie łobeskim bezrobocie zmniejszyło się o 0,3 pkt.proc..

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
lipiec
2019 r.
lipiec
2020 r.
lipiec
2019 r.
lipiec
2020 r.
Białogardzki 2 372 2 749 15,9 16,3 18,5 2,2
Choszczeński 1 943 2 294 18,1 14,6 16,9 2,3
Drawski 2 347 2 642 12,6 12,4 13,8 1,4
Goleniowski 1 868 2 098 12,3 5,6 6,2 0,6
Gryficki 1 013 1 505 48,6 5,8 8,4 2,6
Gryfiński 2 020 2 201 9,0 8,5 9,2 0,7
Kamieński 1 783 2 097 17,6 11,9 13,7 1,8
Kołobrzeski 378 1 014 168,3 1,3 3,5 2,2
Miasto Koszalin 2 241 2 985 33,2 4,4 5,8 1,4
Koszaliński 2 151 2 784 29,4 10,6 13,3 2,7
Łobeski 2 001 1 954 -2,3 18,9 18,6 -0,3
Myśliborski 1 426 1 570 10,1 6,9 7,5 0,6
Policki 1 332 1 566 17,6 3,8 4,5 0,7
Pyrzycki 1 281 1 457 13,7 10,7 12,0 1,3
Sławieński 2 045 2 377 16,2 11,7 13,4 1,7
Stargardzki 2 868 3 092 7,8 7,6 8,2 0,6
Szczecinecki 3 400 4 074 19,8 13,7 16,0 2,3
Świdwiński 1 728 2 080 20,4 12,3 14,5 2,2
Miasto Świnoujście 458 720 57,2 3,2 5,0 1,8
Wałecki 1 162 1 448 24,6 7,3 8,9 1,6
Miasto Szczecin 4 268 6 468 51,5 2,4 3,5 1,1
Zachodniopomorskie 40 085 49 175 22,7 6,5 7,9 1,4

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 55,2% w ogóle zarejestrowanych (27 125 osób). W porównaniu ze stanem z lipca 2019 roku liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 3 423 osoby. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 4,0 pkt proc.

Na koniec lipca 2020 roku prawo do zasiłku posiadało 8 912 osób bezrobotnych, stanowiących 18,1% zarejestrowanych W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 1 870 osób.

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 20 708 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 42,1% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z lipca 2019 roku grupa ta zwiększyła się o 2 801 osób.

Na koniec lipca 2020 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 38 800 osób tj. 78,9% zarejestrowanych..

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 25,0% (23,9% na koniec lipca 2019 r.),
  • do 25 roku życia – 11,3% (10,5% na koniec lipca 2019 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 45,2% (50,7% na koniec lipca 2019 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 27,1% (29,3% na koniec lipca 2019 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,5% na koniec lipca 2019 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 19,2% (22,6% na koniec lipca 2019 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,2% na koniec lipca 2019 r.),
  • niepełnosprawni – 4,7% (5,6% na koniec lipca 2019 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 428 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 6 041 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 4 019 osób (66,5% wszystkich wyłączeń) wobec 3 313 osób w lipcu 2019 roku (45,7%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec czerwca 2020 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 27,2%, a następnie od 35 do 44 lat – 24,4%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,7%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,4%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,8%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,9%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 21,8%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 10,7%.

Na koniec czerwca 2020 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od 3 do 6 miesięcy – 21,0%, a niewiele mniej od 6 do 12 miesięcy tj. 20,3%.

W lipcu 2020 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 941 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 13 więcej niż w lipcu 2019 roku i o 1 721 mniej niż w czerwcu 2020 r. Na koniec lipca 2020 roku urzędy pracy dysponowały 4 445 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 11 bezrobotnych wobec 7 na koniec lipca 2019 roku**.

W ostatnich miesiącach zaszły istotne zmiany na rynku pracy w Polsce, w związku z wystąpieniem COVID-19. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym i problemami przedsiębiorców notowano wyraźny wzrost bezrobocia i mniejszą podaż ofert pracy niż zwykle o tej porze roku. W regionie napływ do bezrobocia przewyższał odpływ, zwiększyła się grupa zasiłkobiorców. Obecnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest gorsza niż rok temu i lepsza niż miesiąc wcześniej. O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z najnowszej edycji badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2020 roku

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.