Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w styczniu 2023 roku

Na koniec stycznia 2023 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 42 444 osoby bezrobotne tj. o 2 808 osób (6,2%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 roku i o 2 300 osób bezrobotnych (5,7%) więcej niż na koniec grudnia 2022 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,1%.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%)
styczeń
2022 r.
styczeń
2023 r.
styczeń
2022 r.
styczeń
2023 r.
Dolnośląskie 60,5 56,9 -6,0 5,0 4,7
Kujawsko-pomorskie 64,0 59,6 -6,9 8,3 7,8
Lubelskie  68,8 64,4 -6,4 9,0 8,4
Lubuskie 18,8 17,1 -9,0 5,2 4,7
Łódzkie 62,8 56,8 -9,6 6,3 5,7
Małopolskie 72,1 67,9 -5,8 5,1 4,8
Mazowieckie 133,5 121,7 -8,8 4,8 4,4
Opolskie 22,3 21,8 -2,2 6,6 6,4
Podkarpackie 79,5 72,3 -9,1 10,1 9,2
Podlaskie 34,8 32,9 -5,5 8,1 7,6
Pomorskie 49,2 45,0 -8,5 5,3 4,9
Śląskie 78,6 68,8 -12,5 4,4 3,9
Świętokrzyskie 39,8 36,3 -8,8 9,0 8,2
Warmińsko-mazurskie 45,1 44,0 -2,4 9,6 9,3
Wielkopolskie 52,3 49,8 -4,8 3,3 3,1
Zachodniopomorskie 45,3 42,4 -6,4 7,5 7,1
Polska 927,1 857,6 -7,5 5,9 5,5

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRiPS-01 i danych GUS.(uwzględniono rewizję stopy bezrobocia na poziomie województw z dnia 25.10.2022r.)

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec stycznia 2023 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 17,4%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 2,2%.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%)
styczeń
2022 r.
styczeń
2023 r.
styczeń
2022 r.
styczeń
2023 r.
Białogardzki 2 614 2 573 -1,6 17,7 17,4
Choszczeński 2 287 2 023 -11,5 18,7 16,8
Drawski 2 322 2 136 -8,0 13,5 12,4
Goleniowski 1 388 1 184 -14,7 4,5 3,8
Gryficki 1 380 1 350 -2,2 8,1 7,9
Gryfiński 1 828 1 717 -6,1 7,7 7,2
Kamieński 2 258 1 973 -12,6 16,3 14,5
Kołobrzeski 1 245 588 -52,8 4,6 2,2
Miasto Koszalin 2 887 2 612 -9,5 5,6 5,1
Koszaliński 2 814 2 692 -4,3 14,6 14,0
Łobeski 1 592 1 610 1,1 16,6 16,7
Myśliborski 1 286 1 330 3,4 6,5 6,7
Policki 1 559 1 129 -27,6 4,7 3,4
Pyrzycki 1 282 1 292 0,8 12,6 12,6
Sławieński 2 273 2 290 0,7 14,9 14,9
Stargardzki 2 815 2 829 0,5 7,8 7,8
Szczecinecki 3 667 3 698 0,8 15,6 15,6
Świdwiński 1 662 1 681 1,1 13,7 13,7
Miasto Świnoujście 595 567 -4,7 4,4 4,2
Wałecki 1 271 1 352 6,4 8,9 9,4
Miasto Szczecin 6 227 5 818 -6,6 3,4 3,1
Zachodniopomorskie 45 252 42 444 -6,2 7,5 7,1

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRiPS-01 i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 55,8% w ogóle zarejestrowanych (23 676 osób). W porównaniu ze stanem ze stycznia 2022 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 1 486 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zwiększył się o 0,2 pkt proc.

Na koniec stycznia 2023 roku prawo do zasiłku posiadało 6 371 osób bezrobotnych, stanowiących 15,0% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 127 osób.

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 18 117 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 42,7% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych ze stycznia 2022 roku grupa ta zmniejszyła się o 1 264 osoby.

Na koniec stycznia 2023 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 34 557 tj. 81,4% osób zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych, kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 21,8% (21,4% na koniec stycznia 2022 r.),
  • do 25 roku życia – 10,7% (9,7% na koniec stycznia 2022 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 51,4% (56,5% na koniec stycznia 2022 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 29,1% (29,0% na koniec stycznia 2022 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,3% na koniec stycznia 2022 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 16,9% (18,2% na koniec stycznia 2022 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,3% na koniec stycznia 2022 r.),
  • niepełnosprawni – 5,7% (5,3% na koniec stycznia 2022 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 6 699 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 4 399 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 399 osoby (54,5% wszystkich wyłączeń) wobec 2 298 osób w styczniu 2022 roku (58,0%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec stycznia 2023 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 25,9%, a następnie od 25 do 34 lat – 23,5%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 10,7%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,7%.

Z danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a blisko co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,5%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,5%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych, stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,3%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,5%.

Na koniec stycznia 2023 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 25,8%, a następnie od 1 do 3 miesięcy – 18,3% i od 3 do 6 miesięcy – 15,6%.

W styczniu 2023 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 539 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 453 mniej niż w styczniu 2022 roku i o 2 160 więcej niż w grudniu 2022 r. Na koniec stycznia 2023 roku urzędy pracy dysponowały 3 903 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało blisko 11 bezrobotnych wobec blisko 11 na koniec stycznia 2022 roku*.

O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2023 roku.

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01,MRiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.