Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w czerwcu 2019 roku

Na koniec czerwca 2019 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 40 852 osoby bezrobotne tj. o 3 890 osób (8,7%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku i o 1 906 bezrobotnych (4,5%) mniej niż na koniec maja 2019 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,6% wobec 7,3% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,5 pkt proc. w stosunku do czerwca 2018 roku (z 5,8% na 5,3%). Spadki bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, od 0,4 pkt proc. w województwach pomorskim i wielkopolskim do 1,2 pkt proc. w województwie warmińsko – mazurskim.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
czerwiec
2018 r.
czerwiec
2019 r.
czerwiec
2018 r.
czerwiec
2019 r.
Dolnośląskie 62,9 57,7 -8,3 5,2 4,7 -0,5
Kujawsko-pomorskie 72,5 64,7 -10,8 8,8 7,9 -0,9
Lubelskie  72,4 68,1 -5,9 7,8 7,3 -0,5
Lubuskie 21,9 19,5 -11,0 5,8 5,1 -0,7
Łódzkie 67,1 61,3 -8,6 6,2 5,6 -0,6
Małopolskie 71,1 64,1 -9,8 4,7 4,2 -0,5
Mazowieckie 140,1 126,7 -9,6 5,0 4,5 -0,5
Opolskie 22,1 20,2 -8,6 6,2 5,6 -0,6
Podkarpackie 81,6 74,7 -8,5 8,7 7,9 -0,8
Podlaskie 36,7 33,3 -9,3 7,8 7,0 -0,8
Pomorskie 44,4 41,8 -5,9 4,8 4,4 -0,4
Śląskie 84,1 72,4 -13,9 4,5 3,9 -0,6
Świętokrzyskie 43,1 40,6 -5,8 8,1 7,6 -0,5
Warmińsko-mazurskie 50,9 45,1 -11,4 10,0 8,8 -1,2
Wielkopolskie 52,4 46,2 -11,8 3,2 2,8 -0,4
Zachodniopomorskie 44,7 40,9 -8,5 7,3 6,6 -0,7
Polska 967,9 877,1 -9,4 5,8 5,3 -0,5

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec czerwca 2019 r. odnotowano w powiecie łobeskim – 18,3%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 1,4%. W 20 powiatach bezrobocie było niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, a spadki wyniosły od 0,3 pkt proc. w powiecie polickim i w Szczecinie do 2 pkt proc. w powiecie świdwińskim. W powiecie goleniowskim stopa bezrobocia była taka sama jak przed rokiem.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
czerwiec
2018 r.
czerwiec
2019 r.
czerwiec
2018 r.
czerwiec
2019 r.
Białogardzki 2 728 2 465 -9,6 18,3 16,6 -1,7
Choszczeński 2 116 1 966 -7,1 15,6 14,5 -1,1
Drawski 2 482 2 383 -4,0 13,1 12,5 -0,6
Goleniowski 1 867 1 872 0,3 5,7 5,7 0,0
Gryficki 1 286 1 046 -18,7 7,2 5,9 -1,3
Gryfiński 2 451 2 145 -12,5 10,5 9,2 -1,3
Kamieński 2 027 1 901 -6,2 13,4 12,5 -0,9
Kołobrzeski 878 411 -53,2 3,1 1,4 -1,7
Miasto Koszalin 2 594 2 356 -9,2 5,1 4,6 -0,5
Koszaliński 2 330 2 218 -4,8 11,8 11,1 -0,7
Łobeski 2 133 1 966 -7,8 19,8 18,3 -1,5
Myśliborski 1 650 1 487 -9,9 7,8 7,0 -0,8
Policki 1 417 1 349 -4,8 4,3 4,0 -0,3
Pyrzycki 1 344 1 282 -4,6 11,4 10,8 -0,6
Sławieński 2 185 2 097 -4,0 12,3 11,7 -0,6
Stargardzki 3 040 2 871 -5,6 8,2 7,7 -0,5
Szczecinecki 3 573 3 354 -6,1 14,2 13,3 -0,9
Świdwiński 2 105 1 798 -14,6 14,5 12,5 -2,0
Miasto Świnoujście 613 492 -19,7 4,2 3,4 -0,8
Wałecki 1 237 1 137 -8,1 7,7 7,0 -0,7
Miasto Szczecin 4 686 4 256 -9,2 2,6 2,3 -0,3
Zachodniopomorskie 44 742 40 852 -8,7 7,3 6,6 -0,7

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 58,6% w ogóle zarejestrowanych (23 938 osób). W porównaniu ze stanem z czerwca 2018 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 2 307 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 0,1 pkt proc.

Na koniec czerwca 2019 roku prawo do zasiłku posiadało 6 957 osób bezrobotnych, stanowiących 17,0% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 233 osoby. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 18 271 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 44,7% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z czerwca 2018 roku grupa ta zmniejszyła się o 1 472 osoby.

Na koniec czerwca 2019 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 33 905 osób tj. 83,0% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia - 23,9% (23,7% na koniec czerwca 2018 r.);
  • do 25 roku życia - 10,5% (10,8% na koniec czerwca 2018 r.);
  • długotrwale bezrobotni - 51,6% (54,7% na koniec czerwca 2018 r.);
  • powyżej 50 roku życia - 29,4% (29,8% na koniec czerwca 2018 r.);
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznnej - 0,6% (1,1% na koniec czerwca 2018 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 22,4% (22,5% na koniec czerwca 2018 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% (0,2% na koniec maja 2018 r.);
  • niepełnosprawni - 5,6% (5,6% na koniec czerwca 2018 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 4 992 osoby bezrobotne, a wyłączono z ewidencji 6 898 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 3 328 osób (48,2% wszystkich wyłączeń) wobec 4 001 osoby w czerwcu 2018 roku (47,0%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec czerwca 2019 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 27,3%, a następnie od 35 do 44 lat – 23,9%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 10,5%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 8,2%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,5%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 24,7%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 21,1%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,9%.

Na koniec czerwca 2019 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od ponad 24 miesięcy – 24,3%, a następnie od 6 do 12 miesięcy tj. 18,1%.

W czerwcu 2019 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 457 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 855 mniej niż w czerwcu 2018 roku i o 942 mniej niż w maju 2019 r. Na koniec czerwca 2019 roku urzędy pracy dysponowały 5 587 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 7 bezrobotnych tak jak na koniec czerwca 2018 roku**.

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.