Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w listopadzie 2020 roku

Na koniec listopada 2020 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 50 450 osób bezrobotnych tj. o 9 699 osób (23,8%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 988 bezrobotnych (2,0%) więcej niż na koniec października 2020 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 8,1% wobec 6,6% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zwiększyło się o jeden punkt proc. w stosunku do listopada 2019 roku (z 5,1% na 6,1%). Wzrost bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, największy w województwie zachodniopomorskim – o 1,5 pkt proc.

Województwo Liczba   bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
listopad
2019 r.
listopad
2020 r.
listopad
2019 r.
listopad
2020 r.
Dolnośląskie 55,4 67,5 21,8 4,5 5,5 1,0
Kujawsko-pomorskie 62,7 71,4 13,9 7,6 8,7 1,1
Lubelskie  67,3 74,7 11,0 7,2 8,0 0,8
Lubuskie 17,9 23,3 30,2 4,7 6,1 1,4
Łódzkie 58,4 66,8 14,4 5,3 6,1 0,8
Małopolskie 61,4 81,7 33,1 4,0 5,3 1,3
Mazowieckie 121,9 144,1 18,2 4,3 5,1 0,8
Opolskie 19,9 24,3 22,1 5,5 6,7 1,2
Podkarpackie 73,1 85,6 17,1 7,7 8,9 1,2
Podlaskie 32,9 36,9 12,2 6,9 7,6 0,7
Pomorskie 41,4 55,2 33,3 4,4 5,8 1,4
Śląskie 66,2 89,5 35,2 3,6 4,8 1,2
Świętokrzyskie 40,9 44,1 7,8 7,7 8,3 0,6
Warmińsko-mazurskie 44,2 50,0 13,1 8,7 9,9 1,2
Wielkopolskie 45,4 60,0 32,2 2,8 3,7 0,9
Zachodniopomorskie 40,8 50,5 23,8 6,6 8,1 1,5
Polska 849,6 1 025,7 20,7 5,1 6,1 1,0

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec listopada 2020 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 18,2%, a najniższą w Szczecinie – 3,9%. W 20 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku, wzrosty wyniosły od 0,5 pkt proc. w powiecie stargardzkim do 3,3 pkt proc. w powiecie kołobrzeskim. Jedynie w powiecie łobeskim bezrobocie było niższe o 0,7 pkt proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
listopad
2019 r.
listopad
2020 r.
listopad
2019 r.
listopad
2020 r.
Białogardzki 2 448 2 718 11,0 16,8 18,2 1,4
Choszczeński 1 984 2 350 18,4 14,9 17,3 2,4
Drawski 2 270 2 653 16,9 12,0 13,0 1,0
Goleniowski 1 727 2 221 28,6 5,2 6,6 1,4
Gryficki 1 339 1 580 18,0 7,5 9,0 1,5
Gryfiński 1 857 2 235 20,4 7,8 8,9 1,1
Kamieński 2 061 2 364 14,7 13,5 16,0 2,5
Kołobrzeski 348 1 266 263,8 1,2 4,5 3,3
Miasto Koszalin 2 252 3 073 36,5 4,4 6,0 1,6
Koszaliński 2 245 2 824 25,8 11,0 13,6 2,6
Łobeski 1 934 1 848 -4,4 18,4 17,7 -0,7
Myśliborski 1 314 1 515 15,3 6,4 7,3 0,9
Policki 1 243 1 665 34,0 3,6 5,0 1,4
Pyrzycki 1 205 1 387 15,1 10,1 11,6 1,5
Sławieński 2 341 2 536 8,3 13,2 14,8 1,6
Stargardzki 2 834 3 025 6,7 7,5 8,0 0,5
Szczecinecki 3 600 4 052 12,6 14,4 15,9 1,5
Świdwiński 1 671 1 932 15,6 11,9 13,8 1,9
Miasto Świnoujście 474 662 39,7 3,3 4,7 1,4
Wałecki 1 326 1 467 10,6 8,2 9,4 1,2
Miasto Szczecin 4 278 7 077 65,4 2,4 3,9 1,5
Zachodniopomorskie 40 751 50 450 23,8 6,6 8,1 1,5

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 54,9% w ogóle zarejestrowanych (27 720 osób). W porównaniu ze stanem z listopada 2019 roku liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 3 825 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 3,7 pkt proc.

Na koniec listopada 2020 roku prawo do zasiłku posiadało 8 010 osób bezrobotnych, stanowiących 15,9% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 1 037 osób. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 21 086 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 41,8% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z listopada 2019 roku grupa ta zwiększyła się o 2 749 osób.

Na koniec listopada 2020 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 40 130 osób tj. 79,5% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 24,8% (24,5% na koniec listopada 2019 r.),
  • do 25 roku życia – 11,6% (11,3% na koniec listopada 2019 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 47,4% (49,3% na koniec listopada 2019 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 27,4% (29,5% na koniec listopada 2019 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,6% na koniec listopada 2019 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 18,1% (21,3% na koniec listopada 2019 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,2% na koniec listopada 2019 r.),
  • niepełnosprawni – 4,4% (5,7% na koniec listopada 2019 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 137 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 4 149 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 838 osób (68,4% wszystkich wyłączeń) wobec 3 195 osób w listopadzie 2019 roku (53,0%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec września 2020 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 27,0%, a następnie od 35 do 44 lat – 24,9%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,6%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,4%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 12,0%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,7%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,0%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,6%.

Na koniec września 2020 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od 6 do 12 miesięcy – 23,9%. Co piaty bezrobotny korzystał z pomocy urzędów pracy od ponad dwóch lat.

W listopadzie 2020 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 4 810 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 1 942 mniej niż w listopadzie 2019 roku i o 492 mniej niż w październiku 2020 r. Na koniec listopada 2020 roku urzędy pracy dysponowały 2 729 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 18 bezrobotnych wobec 10 na koniec listopada 2019 roku**.

W mijającym roku zaszły istotne zmiany na rynku pracy w Polsce, w związku z wystąpieniem COVID-19. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym i problemami przedsiębiorców notowano wyraźny wzrost bezrobocia i mniejszą podaż ofert pracy. W regionie napływ do bezrobocia przewyższał odpływ, zwiększyła się grupa zasiłkobiorców. Obecnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest gorsza niż rok temu i miesiąc wcześniej. O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2021 roku

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.