Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w maju 2022 roku

Na koniec maja 2022 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 41 557 osób bezrobotnych tj. o 9 355 osób (18,4%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 roku i o 1 407 osób bezrobotnych (3,3%) mniej niż na koniec kwietnia 2022 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,7% wobec 8,2% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 1,0 punkt proc. w stosunku do maja 2021 roku (z 6,1% na 5,1%). Wzrostu bezrobocia w skali roku nie notowano w żadnym województwie. Największy spadek bezrobocia zaobserwowano w województwie warmińsko – mazurskim, o 1,9 pkt proc.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
maj
2021 r.
maj
2022 r.
maj
2021 r.
maj
2022 r.
Dolnośląskie 68,9 56,3 -18,3 5,6 4,5 -1,1
Kujawsko-pomorskie 71,0 57,5 -19,0 8,7 7,1 -1,6
Lubelskie  74,0 63,4 -14,3 8,0 6,8 -1,2
Lubuskie 22,2 16,6 -25,2 5,9 4,5 -1,4
Łódzkie 68,2 60,2 -11,7 6,3 5,5 -0,8
Małopolskie 81,5 66,0 -19,0 5,2 4,2 -1,0
Mazowieckie 144,6 125,3 -13,3 5,1 4,4 -0,7
Opolskie 23,9 20,7 -13,4 6,6 5,8 -0,8
Podkarpackie 83,3 71,3 -14,4 8,8 7,5 -1,3
Podlaskie 37,1 32,3 -12,9 7,7 6,7 -1,0
Pomorskie 56,9 43,8 -23,0 6,0 4,6 -1,4
Śląskie 91,8 73,7 -19,7 5,0 4,0 -1,0
Świętokrzyskie 43,2 35,6 -17,6 8,2 6,8 -1,4
Warmińsko-mazurskie 49,1 39,3 -20,0 9,8 7,9 -1,9
Wielkopolskie 60,3 46,6 -22,7 3,7 2,8 -0,9
Zachodniopomorskie 50,9 41,6 -18,3 8,2 6,7 -1,5
Polska 1 026,7 850,2 -17,2 6,1 5,1 -1,0

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiT-01, MRiPS-01 i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec maja 2022 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 16,7%, a najniższą w Szczecinie – 3,1%. We wszystkich powiatach nastąpiło zmniejszenie bezrobocia. Największy spadek w stosunku do ubiegłego roku notowano w powiecie goleniowskim i szczecineckim, o 3,0 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
maj
2021 r.
maj
2022 r.
maj
2021 r.
maj
2022 r.
Białogardzki 2 742 2 491 -9,2 18,3 16,7 -1,6
Choszczeński 2 287 2 074 -9,3 17,1 15,6 -1,5
Drawski 2 647 2 151 -18,7 13,2 10,9 -2,3
Goleniowski 2 311 1 266 -45,2 6,9 3,9 -3,0
Gryficki 1 502 1 096 -27,0 8,6 6,3 -2,3
Gryfiński 2 196 1 805 -17,8 8,7 7,1 -1,6
Kamieński 2 237 1 901 -15,0 15,4 13,2 -2,2
Kołobrzeski 1 499 922 -38,5 5,4 3,4 -2,0
Miasto Koszalin 3 265 2 714 -16,9 6,3 5,3 -1,0
Koszaliński 2 849 2 517 -11,7 13,9 12,4 -1,5
Łobeski 1 679 1 459 -13,1 16,6 14,6 -2,0
Myśliborski 1 522 1 189 -21,9 7,5 5,9 -1,6
Policki 1 687 1 503 -10,9 5,0 4,5 -0,5
Pyrzycki 1 344 1 213 -9,7 11,3 10,2 -1,1
Sławieński 2 370 2 066 -12,8 14,0 12,4 -1,6
Stargardzki 3 165 2 907 -8,2 8,6 7,8 -0,8
Szczecinecki 4 032 3 198 -20,7 16,4 13,4 -3,0
Świdwiński 2 017 1 590 -21,2 14,7 11,9 -2,8
Miasto Świnoujście 829 513 -38,1 5,9 3,7 -2,2
Wałecki 1 350 1 251 -7,3 8,7 8,0 -0,7
Miasto Szczecin 7 382 5 731 -22,4 4,0 3,1 -0,9
Zachodniopomorskie 50 912 41 557 -18,4 8,2 6,7 -1,5

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01,MRiPS-01 i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 56,8% w ogóle zarejestrowanych (23 603 osoby). W porównaniu ze stanem z maja 2021 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 4 320 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zwiększył się o 2,0 pkt proc.

Na koniec maja 2022 roku prawo do zasiłku posiadało 5 724 osoby bezrobotne, stanowiące 13,8% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 1 150 osób.

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 17 421 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 41,9% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z maja 2021 roku grupa ta zmniejszyła się o 3 470 osób.

Na koniec maja 2022 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 34 468 tj. 82,9% osób zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 20,6% (23,8% na koniec maja 2021 r.),
  • do 25 roku życia – 9,1% (10,7% na koniec maja 2021 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 56,2% (52,0% na koniec maja 2021 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 28,6% (27,1% na koniec maja 2021 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,1% na koniec maja 2021 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 19,0% (18,1% na koniec maja 2021 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,2% na koniec maja 2021 r.),
  • niepełnosprawni – 5,4% (4,0% na koniec maja 2021 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 4 808 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 6 215 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 3 151 osób (50,7% wszystkich wyłączeń) wobec 3 433 osób w maju 2021 roku (61,5%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec maja 2022 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 26,7%, a następnie od 25 do 34 lat – 24,8%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 9,1%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,8%.

Z danych dotyczących wykształcenia wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a blisko co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 12,9%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,3%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 21,9%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 12,7%.

Na koniec maja 2022 roku najwięcej bezrobotnychpozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 29,0% a następnie od 12 do 24 miesięcy – 17,4%.

W maju 2022 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 7 399 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 1 620 mniej niż w maju 2021 roku i o 672 więcej niż w kwietniu 2022 r. Na koniec maja 2022 roku urzędy pracy dysponowały 5 202 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało blisko 8 bezrobotnych wobec blisko 10 na koniec maja 2021 roku*.

O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2022 roku

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01,MRiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.