Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w sierpniu 2019 roku

Na koniec sierpnia 2019 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 40 264 osoby bezrobotne tj. o 3 512 osób (8,0%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku i o 179 bezrobotnych (0,4%) więcej niż na koniec lipca 2019 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,5% wobec 7,1% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,6 pkt proc. w stosunku do sierpnia 2018 roku (z 5,8% na 5,2%). Spadki bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, od 0,3 pkt proc. w województwie pomorskim do 1,2 pkt proc. w województwie warmińsko – mazurskim.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
sierpień
2018 r.
sierpień
2019 r.
sierpień
2018 r.
sierpień
2019 r.
Dolnośląskie 62,2 57,0 -8,4 5,1 4,7 -0,4
Kujawsko-pomorskie 70,6 63,6 -9,9 8,6 7,7 -0,9
Lubelskie  71,9 67,1 -6,7 7,8 7,2 -0,6
Lubuskie 21,8 18,7 -14,2 5,8 4,9 -0,9
Łódzkie 66,2 60,4 -8,8 6,1 5,5 -0,6
Małopolskie 70,6 63,2 -10,5 4,7 4,2 -0,5
Mazowieckie 139,2 125,6 -9,8 5,0 4,5 -0,5
Opolskie 22,0 20,5 -6,8 6,1 5,7 -0,4
Podkarpackie 81,2 73,9 -9,0 8,6 7,8 -0,8
Podlaskie 36,6 33,2 -9,3 7,7 7,0 -0,7
Pomorskie 44,2 41,1 -7,0 4,7 4,4 -0,3
Śląskie 82,4 69,4 -15,8 4,4 3,7 -0,7
Świętokrzyskie 43,4 41,1 -5,3 8,2 7,7 -0,5
Warmińsko-mazurskie 50,1 44,2 -11,8 9,9 8,7 -1,2
Wielkopolskie 52,3 46,2 -11,7 3,2 2,8 -0,4
Zachodniopomorskie 43,8 40,3 -8,0 7,1 6,5 -0,6
Polska 958,6 865,5 -9,7 5,8 5,2 -0,6

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec sierpnia 2019 r. odnotowano w powiecie łobeskim – 18,2%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 1,2%. We wszystkich powiatach bezrobocie było niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, a spadki wyniosły od 0,1 pkt proc. w Szczecinie do 2,3 pkt proc. w powiecie świdwińskim.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
sierpień
2018 r.
sierpień
2019 r.
sierpień
2018 r.
sierpień
2019 r.
Białogardzki 2 671 2 396 -10,3 18,0 16,3 -1,7
Choszczeński 2 051 1 991 -2,9 15,2 14,6 -0,6
Drawski 2 522 2 355 -6,6 13,3 12,3 -1,0
Goleniowski 1 849 1 811 -2,1 5,7 5,5 -0,2
Gryficki 1 244 1 015 -18,4 7,0 5,7 -1,3
Gryfiński 2 404 1 939 -19,3 10,3 8,4 -1,9
Kamieński 1 929 1 788 -7,3 12,8 11,9 -0,9
Kołobrzeski 697 354 -49,2 2,5 1,2 -1,3
Miasto Koszalin 2 472 2 219 -10,2 4,9 4,4 -0,5
Koszaliński 2 265 2 146 -5,3 11,5 10,8 -0,7
Łobeski 2 085 1 955 -6,2 19,4 18,2 -1,2
Myśliborski 1 594 1 396 -12,4 7,5 6,6 -0,9
Policki 1 425 1 335 -6,3 4,3 4,0 -0,3
Pyrzycki 1 345 1 287 -4,3 11,4 10,8 -0,6
Sławieński 2 245 2 076 -7,5 12,6 11,6 -1,0
Stargardzki 2 963 2 867 -3,2 8,0 7,7 -0,3
Szczecinecki 3 533 3 433 -2,8 14,1 13,6 -0,5
Świdwiński 2 048 1 689 -17,5 14,1 11,8 -2,3
Miasto Świnoujście 518 460 -11,2 3,6 3,2 -0,4
Wałecki 1 213 1 179 -2,8 7,5 7,2 -0,3
Miasto Szczecin 4 703 4 573 -2,8 2,6 2,5 -0,1
Zachodniopomorskie 43 776 40 264 -8,0 7,1 6,5 -0,6

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 59,4% w ogóle zarejestrowanych (23 898 osób). W porównaniu ze stanem z sierpnia 2018 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 2 257 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 0,4 pkt proc.

Na koniec sierpnia 2019 roku prawo do zasiłku posiadało 7 017 osób bezrobotnych, stanowiących 17,4% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 143 osoby. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 17 795 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 44,2% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z sierpnia 2018 roku grupa ta zmniejszyła się o 1 603 osoby.

Na koniec sierpnia 2019 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 33 235 osób tj. 82,5% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia - 24,2% (24,3% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • do 25 roku życia - 10,6% (10,7% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • długotrwale bezrobotni - 50,1% (53,4% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • powyżej 50 roku życia - 29,0% (29,2% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznnej - 0,5% (0,6% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 22,7% (22,7% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% (0,2% na koniec sierpnia 2018 r.);
  • niepełnosprawni - 5,6% (5,8% na koniec sierpnia 2018 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 833 osoby bezrobotne, a wyłączono z ewidencji 5 654 osoby. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 655 osób (47,0% wszystkich wyłączeń) wobec 3 292 osób w sierpniu 2018 roku (48,2%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec czerwca 2019 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 27,3%, a następnie od 35 do 44 lat – 23,9%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 10,5%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 8,2%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,5%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 24,7%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 21,1%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,9%.

Na koniec czerwca 2019 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od ponad 24 miesięcy – 24,3%, a następnie od 6 do 12 miesięcy tj. 18,1%.

W sierpniu 2019 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 7 294 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 992 więcej niż w sierpniu 2018 roku i o 366 więcej niż w lipcu 2019 r. Na koniec sierpnia 2019 roku urzędy pracy dysponowały 5 884 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 7 bezrobotnych wobec 8 na koniec sierpnia 2018 roku**.

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.