Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w sierpniu 2023 roku

Na koniec sierpnia 2023 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 38 226 osób bezrobotnych tj. o 548 osób (1,4%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 roku i o 319 bezrobotnych (0,8%) więcej niż na koniec lipca 2023 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,4% wobec 6,5% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,2 punktu proc. w stosunku do sierpnia 2022 roku (z 5,2% na 5,0%). Wzrost bezrobocia w skali roku notowano w województwach pomorskim i wielkopolskim, o 0,1 pkt proc. W opolskim i warmińsko – mazurskim stopa bezrobocia pozostała bez zmian. Największy spadek bezrobocia zaobserwowano w województwie lubelskim, o 0,4 pkt proc.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
sierpień
2022 r.
sierpień
2023 r.
sierpień
2022 r.
sierpień
2023 r.
Dolnośląskie 53,6 52,8 -1,5 4,5 4,4 -0,1
Kujawsko-pomorskie 54,5 53,0 -2,8 7,2 7,0 -0,2
Lubelskie 60,1 56,2 -6,5 7,9 7,5 -0,4
Lubuskie 15,3 15,2 -0,7 4,3 4,2 -0,1
Łódzkie 57,1 54,3 -4,9 5,7 5,4 -0,3
Małopolskie 63,8 61,3 -3,9 4,5 4,3 -0,2
Mazowieckie 119,9 111,6 -6,9 4,3 4,0 -0,3
Opolskie 20,2 20,3 0,5 6,0 6,0 0,0
Podkarpackie 68,5 65,9 -3,8 8,8 8,5 -0,3
Podlaskie 30,9 30,5 -1,3 7,2 7,1 -0,1
Pomorskie 40,9 41,3 1,0 4,4 4,5 0,1
Śląskie 67,8 64,1 -5,5 3,8 3,6 -0,2
Świętokrzyskie 33,6 33,2 -1,2 7,7 7,6 -0,1
Warmińsko-mazurskie 37,6 37,9 0,8 8,1 8,1 0,0
Wielkopolskie 44,3 46,8 5,6 2,8 2,9 0,1
Zachodniopomorskie 38,8 38,2 -1,5 6,5 6,4 -0,1
Polska 806,9 782,5 -3,0 5,2 5,0 -0,2

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiT-01, MRiPS-01 i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec sierpnia 2023 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 15,9%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 1,7%. W 10 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku, wzrosty wyniosły od 0,1 pkt proc. w powiatach goleniowskim, kołobrzeskim i myśliborskim do 0,9 pkt proc. w powiecie świdwińskim. Największy spadek bezrobocia w stosunku do ubiegłego roku notowano w powiecie koszalińskim, o 1,3 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
sierpień
2022 r.
sierpień
2023 r.
sierpień
2022 r.
sierpień
2023 r.
Białogardzki 2 419 2 311 -4,5 16,5 15,9 -0,6
Choszczeński 1 946 1 829 -6,0 16,3 15,4 -0,9
Drawski 1 982 1 790 -9,7 11,7 10,6 -1,1
Goleniowski 1 165 1 219 4,6 3,8 3,9 0,1
Gryficki 940 1 011 7,6 5,6 6,0 0,4
Gryfiński 1 673 1 579 -5,6 7,1 6,7 -0,4
Kamieński 1 617 1 583 -2,1 12,2 11,9 -0,3
Kołobrzeski 430 444 3,3 1,6 1,7 0,1
Miasto Koszalin 2 571 2 086 -18,9 5,0 4,1 -0,9
Koszaliński 2 412 2 123 -12,0 12,7 11,4 -1,3
Łobeski 1 419 1 485 4,7 15,0 15,6 0,6
Myśliborski 1 163 1 175 1,0 5,9 6,0 0,1
Policki 1 394 1 004 -28,0 4,2 3,0 -1,2
Pyrzycki 1 129 1 093 -3,2 11,2 10,9 -0,3
Sławieński 1 856 1 845 -0,6 12,5 12,4 -0,1
Stargardzki 2 694 2 684 -0,4 7,5 7,4 -0,1
Szczecinecki 3 124 3 260 4,4 13,5 14,0 0,5
Świdwiński 1 508 1 636 8,5 12,5 13,4 0,9
Miasto Świnoujście 431 474 10,0 3,2 3,5 0,3
Wałecki 1 130 1 185 4,9 8,0 8,3 0,3
Miasto Szczecin 5 771 6 410 11,1 3,1 3,4 0,3
Zachodniopomorskie 38 774 38 226 -1,4 6,5 6,4 -0,1

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 55,4% w ogóle zarejestrowanych (21 159 osób). W porównaniu ze stanem z sierpnia 2022 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 1 225 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 2,4 pkt proc.

Na koniec sierpnia 2023 roku prawo do zasiłku posiadały 5 753 osoby bezrobotne, stanowiące 15,0% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 331 osób.  

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowały się łącznie 15 742 osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które stanowiły 41,2% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z sierpnia 2022 roku grupa ta zmniejszyła się o 394 osoby.

Na koniec sierpnia 2023 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 30 586 osób tj. 80,0% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych, kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 21,3% (20,5% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • do 25 roku życia – 10,2% (9,1% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 49,3% (56,5% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 28,3% (28,5% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,2% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 17,3% (19,1% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,1% na koniec sierpnia 2022 r.),
  • niepełnosprawni – 5,9% (5,5% na koniec sierpnia 2022 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 014 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 4 695 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 388 osób (50,9% wszystkich wyłączeń) wobec 2 326 osób w sierpniu 2022 roku (46,8%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec sierpnia 2023 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 26,5%, a następnie od 25 do 34 lat – 23,8%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 10,2%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,5%.

Z danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 12,9%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,5%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,4%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,6%.

Na koniec sierpnia 2023 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 25,0% a następnie od 6 do 12 miesięcy – 19,4%.

W sierpniu 2023 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 5 669 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 931 mniej niż w sierpniu 2022 roku i o 266 więcej niż w lipcu 2023 r. Na koniec sierpnia 2023 roku urzędy pracy dysponowały 3 858 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 10 bezrobotnych wobec 8 na koniec sierpnia 2022 roku*.

O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2023 roku.

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.