Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w lutym 2021 roku

Na koniec lutego 2021 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 55 030 osób bezrobotnych tj. o 10 231 osób (22,8%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2020 roku i o 560 bezrobotnych (1,0%) więcej niż na koniec stycznia 2021 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 8,8% wobec 7,2% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zwiększyło się o jeden punkt proc. w stosunku do lutego 2020 roku (z 5,5% na 6,5%). Wzrost bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, największy w województwie zachodniopomorskim – o 1,6 pkt proc.

Województwo Liczba   bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
luty
2020 r.
luty
2021 r.
luty
2020 r.
luty
2021 r.
Dolnośląskie 59,9 72,7 21,4 4,9 5,9 1,0
Kujawsko-pomorskie 67,0 76,7 14,5 8,2 9,3 1,1
Lubelskie  72,2 79,2 9,7 7,7 8,5 0,8
Lubuskie 20,1 24,8 23,4 5,3 6,5 1,2
Łódzkie 61,6 71,3 15,7 5,6 6,5 0,9
Małopolskie 66,9 87,9 31,4 4,3 5,6 1,3
Mazowieckie 129,6 152,5 17,7 4,6 5,4 0,8
Opolskie 21,9 26,2 19,6 6,1 7,2 1,1
Podkarpackie 79,4 90,7 14,2 8,3 9,4 1,1
Podlaskie 34,7 39,7 14,4 7,2 8,2 1,0
Pomorskie 45,0 60,1 33,6 4,8 6,3 1,5
Śląskie 72,1 96,1 33,3 3,9 5,2 1,3
Świętokrzyskie 44,2 46,9 6,1 8,3 8,8 0,5
Warmińsko-mazurskie 49,5 54,8 10,7 9,7 10,7 1,0
Wielkopolskie 51,0 65,0 27,5 3,1 4,0 0,9
Zachodniopomorskie 44,8 55,0 22,8 7,2 8,8 1,6
Polska 919,9 1 099,5 19,5 5,5 6,5 1,0

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec lutego 2021 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 19,0%, a najniższą w Szczecinie – 4,1%. W 20 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku, wzrosty wyniosły od 0,6 pkt proc. w powiecie stargardzkim do 4,2 pkt proc. w powiecie kołobrzeskim. Jedynie w powiecie łobeskim bezrobocie było niższe o 0,7 pkt proc. w porównaniu z sytuacją sprzed roku.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
luty
2020 r.
luty
2021 r.
luty
2020 r.
luty
2021 r.
Białogardzki 2 625 2 871 9,4 17,6 19,0 1,4
Choszczeński 2 244 2 591 15,5 16,6 18,8 2,2
Drawski 2 458 2 835 15,3 12,1 13,8 1,7
Goleniowski 1 832 2 421 32,2 5,5 7,1 1,6
Gryficki 1 632 1 961 20,2 9,2 10,9 1,7
Gryfiński 2 042 2 358 15,5 8,1 9,4 1,3
Kamieński 2 293 2 546 11,0 15,5 17,1 1,6
Kołobrzeski 459 1 664 262,5 1,7 5,9 4,2
Miasto Koszalin 2 522 3 383 34,1 4,9 6,6 1,7
Koszaliński 2 660 3 163 18,9 12,9 15,1 2,2
Łobeski 2 065 1 967 -4,7 19,3 18,6 -0,7
Myśliborski 1 411 1 799 27,5 6,8 8,6 1,8
Policki 1 292 1 706 32,0 3,9 5,1 1,2
Pyrzycki 1 379 1 476 7,0 11,5 12,3 0,8
Sławieński 2 496 2 659 6,5 14,5 15,4 0,9
Stargardzki 2 947 3 173 7,7 7,8 8,4 0,6
Szczecinecki 3 906 4 392 12,4 15,3 17,1 1,8
Świdwiński 1 865 2 160 15,8 13,3 15,2 1,9
Miasto Świnoujście 560 889 58,8 3,9 6,2 2,3
Wałecki 1 445 1 559 7,9 9,2 9,9 0,7
Miasto Szczecin 4 666 7 457 59,8 2,6 4,1 1,5
Zachodniopomorskie 44 799 55 030 22,8 7,2 8,8 1,6

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 54,4% w ogóle zarejestrowanych (29 949 osób). W porównaniu ze stanem z lutego 2020 roku liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 4 417 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 2,6 pkt proc.

Na koniec lutego 2021 roku prawo do zasiłku posiadało 8 278 osób bezrobotnych, stanowiących 15,0% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 452 osoby. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowały się łącznie 23 032 osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które stanowiły 41,9% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z lutego 2020 roku grupa ta zwiększyła się o 2 878 osób.

Na koniec lutego 2021 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 43 834 osoby tj. 79,7% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 24,3% (24,7% na koniec lutego 2020 r.),
  • do 25 roku życia – 11,4% (11,4% na koniec lutego 2020 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 48,5% (46,7% na koniec lutego 2020 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 27,3% (29,1% na koniec lutego 2020 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,7% na koniec lutego 2020 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 17,4% (20,6% na koniec lutego 2020 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,2% na koniec lutego 2020 r.),
  • niepełnosprawni – 4,1% (5,5% na koniec lutego 2020 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 015 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 4 455 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 754 osoby (61,8% wszystkich wyłączeń) wobec 3 193 osób w lutym 2020 roku (50,3%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec grudnia 2020 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 25,9%, a następnie od 35 do 44 lat – 25,1%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,3%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,5%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,5%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,9%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,1%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,5%.

Na koniec 2020 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od 6 do 12 miesięcy – 21,8%. Co piaty bezrobotny korzystał z pomocy urzędów pracy od ponad dwóch lat.

W lutym 2021 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 281 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 778 mniej niż w lutym 2020 roku i o 607 mniej niż w styczniu 2021 r. Na koniec lutego 2021 roku urzędy pracy dysponowały 2 719 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 20 bezrobotnych wobec 11 na koniec lutego 2020 roku**.

W minionym 2020 roku zaszły istotne zmiany na rynku pracy w Polsce, w związku z wystąpieniem COVID-19. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym i problemami przedsiębiorców notowano wyraźny wzrost bezrobocia i mniejszą podaż ofert pracy. W regionie napływ do bezrobocia w skali roku przewyższył odpływ o ponad 10 tys. osób, zwiększyła się grupa zasiłkobiorców. Obecnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest gorsza niż rok temu i miesiąc wcześniej. O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2021 roku

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.