Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w kwietniu 2021 roku

Na koniec kwietnia 2021 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 52 647 osób bezrobotnych tj. o 4 363 osoby (9,0%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2020 roku i o 1 170 bezrobotnych (2,2%) mniej niż na koniec marca 2021 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 8,4% wobec 7,7% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zwiększyło się o 0,5 punkt proc. w stosunku do kwietnia 2020 roku (z 5,8% na 6,3%). Wzrost bezrobocia w skali roku odnotowano w 14 województwach, największy w województwie pomorskim – o 1 pkt proc. W dwóch województwach tj. świętokrzyskim i warmińsko – mazurskim bezrobocie utrzymało się na poziomie sprzed roku.

Województwo Liczba   bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
kwiecień
2020 r.
kwiecień
2021 r.
kwiecień
2020 r.
kwiecień
2021 r.
Dolnośląskie 63,2 70,4 11,4 5,1 5,7 0,6
Kujawsko-pomorskie 68,4 72,6 6,1 8,3 8,8 0,5
Lubelskie  74,3 75,8 2,0 7,9 8,1 0,2
Lubuskie 21,6 23,1 6,9 5,7 6,0 0,3
Łódzkie 63,3 69,6 10,0 5,8 6,4 0,6
Małopolskie 73,2 84,0 14,8 4,7 5,4 0,7
Mazowieckie 133,4 147,7 10,7 4,7 5,2 0,5
Opolskie 23,8 24,6 3,4 6,6 6,8 0,2
Podkarpackie 82,9 85,8 3,5 8,7 9,0 0,3
Podlaskie 35,7 38,0 6,4 7,4 7,9 0,5
Pomorskie 49,0 58,6 19,6 5,2 6,2 1,0
Śląskie 77,6 93,9 21,0 4,2 5,0 0,8
Świętokrzyskie 44,6 44,2 -0,9 8,4 8,4 0,0
Warmińsko-mazurskie 51,5 51,3 -0,4 10,1 10,1 0,0
Wielkopolskie 54,9 61,7 12,4 3,4 3,8 0,4
Zachodniopomorskie 48,3 52,6 8,9 7,7 8,4 0,7
Polska 965,8 1 053,8 9,1 5,8 6,3 0,5

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec kwietnia 2021 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 18,5%, a najniższą w Szczecinie – 4,1%. W 14 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku, wzrosty wyniosły od 0,1 pkt proc. w powiecie kamieńskim do 2,4 pkt proc. w powiecie kołobrzeskim. Największy spadek bezrobocia w stosunku do ubiegłego roku notowano w powiecie łobeskim, o 2,7 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
kwiecień
2020 r.
kwiecień
2021 r.
kwiecień
2020 r.
kwiecień
2021 r.
Białogardzki 2 826 2 771 -1,9 18,7 18,5 -0,2
Choszczeński 2 272 2 378 4,7 16,8 17,5 0,7
Drawski 2 611 2 710 3,8 12,8 13,3 0,5
Goleniowski 1 911 2 386 24,9 5,7 7,0 1,3
Gryficki 1 828 1 682 -8,0 10,2 9,5 -0,7
Gryfiński 2 159 2 349 8,8 8,6 9,3 0,7
Kamieński 2 342 2 345 0,1 15,8 15,9 0,1
Kołobrzeski 884 1 572 77,8 3,2 5,6 2,4
Miasto Koszalin 2 800 3 350 19,6 5,4 6,5 1,1
Koszaliński 2 744 2 952 7,6 13,3 14,2 0,9
Łobeski 2 074 1 730 -16,6 19,4 16,7 -2,7
Myśliborski 1 485 1 604 8,0 7,1 7,7 0,6
Policki 1 449 1 709 17,9 4,3 5,1 0,8
Pyrzycki 1 475 1 352 -8,3 12,2 11,3 -0,9
Sławieński 2 573 2 505 -2,6 14,9 14,6 -0,3
Stargardzki 2 981 3 187 6,9 7,9 8,4 0,5
Szczecinecki 4 095 4 078 -0,4 16,0 16,0 0,0
Świdwiński 2 028 2 114 4,2 14,3 14,9 0,6
Miasto Świnoujście 724 905 25,0 5,0 6,3 1,3
Wałecki 1 580 1 438 -9,0 10,0 9,2 -0,8
Miasto Szczecin 5 443 7 530 38,3 3,0 4,1 1,1
Zachodniopomorskie 48 284 52 647 9,0 7,7 8,4 0,7

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 54,7% w ogóle zarejestrowanych (28 812 osób). W porównaniu ze stanem z kwietnia 2020 roku liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 1 749 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 1,3 pkt proc.

Na koniec kwietnia 2021 roku prawo do zasiłku posiadały 7 342 osoby bezrobotne, stanowiące 13,9% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 1 525 osób. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowały się łącznie 21 632 osoby zamieszkujące tereny wiejskie, które stanowiły 41,1% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z kwietnia 2020 roku grupa ta zwiększyła się o 615 osób.

Na koniec kwietnia 2021 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 42 306 osób tj. 80,4% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 23,9% (25,3% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • do 25 roku życia – 10,9% (11,5% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 50,4% (44,5% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 27,1% (27,9% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,1% (0,3% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 17,8% (19,4% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,2% (0,2% na koniec kwietnia 2020 r.),
  • niepełnosprawni – 4,0% (5,1% na koniec kwietnia 2020 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 4 368 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 5 538 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 3 405 osób (61,5% wszystkich wyłączeń) wobec 1 463 osób w kwietniu 2020 roku (69,3%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec marca 2021 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 26,1%, a następnie od 35 do 44 lat – 25,3%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,2%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,3%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,3%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 26,0%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,8%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,4%.

Na koniec marca 2021 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od 12 do 24 miesięcy – 20,9% i następnie od ponad 24 miesięcy – 20,0%.

W kwietniu 2021 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 7 954 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 3 569 więcej niż w kwietniu 2020 roku i o 250 mniej niż w marcu 2021 r. Na koniec kwietnia 2021 roku urzędy pracy dysponowały 5 036 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 10 bezrobotnych wobec 16 na koniec kwietnia 2020 roku**.

W minionym 2020 roku zaszły istotne zmiany na rynku pracy w Polsce, w związku z wystąpieniem COVID-19. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym i problemami przedsiębiorców notowano wyraźny wzrost bezrobocia i mniejszą podaż ofert pracy. W regionie napływ do bezrobocia w skali roku przewyższył odpływ o ponad 10 tys. osób, zwiększyła się grupa zasiłkobiorców. Obecnie sytuacja na rynku pracy w regionie jest gorsza niż rok temu i lepsza niż miesiąc wcześniej. W ciągu miesiąca zmniejszyła się liczba bezrobotnych i zasiłkobiorców. O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2021 roku

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.