Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w kwietniu 2020 roku

Na koniec kwietnia 2020 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 48 284 osoby bezrobotne tj. o 3 752 osoby (8,4%) więcej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku i o 3 712 bezrobotnych (8,3%) więcej niż na koniec marca 2020 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,7% wobec 7,1% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zwiększyło się o 0,2 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2019 roku (z 5,6% na 5,8%). Wzrost bezrobocia w skali roku odnotowano w 10 regionach, największy o 0,6 pkt proc. w województwach opolskim i zachodniopomorskim. W województwach kujawsko – pomorskim i łódzkim zaobserwowano spadek bezrobocia o 0,1 pkt proc., a w czterech województwach bezrobocie pozostało bez zmian.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
kwiecień
2019 r.
kwiecień
2020 r.
kwiecień
2019 r.
kwiecień
2020 r.
Dolnośląskie 62,0 63,2 1,9 5,1 5,1 0,0
Kujawsko-pomorskie 69,4 68,4 -1,4 8,4 8,3 -0,1
Lubelskie  71,9 74,3 3,3 7,7 7,9 0,2
Lubuskie 20,8 21,6 3,8 5,4 5,6 0,2
Łódzkie 64,8 63,3 -2,3 5,9 5,8 -0,1
Małopolskie 69,1 73,2 5,9 4,5 4,8 0,3
Mazowieckie 133,8 133,4 -0,3 4,7 4,7 0,0
Opolskie 21,3 23,8 11,7 5,9 6,5 0,6
Podkarpackie 79,0 82,9 4,9 8,3 8,6 0,3
Podlaskie 35,5 35,7 0,6 7,4 7,4 0,0
Pomorskie 45,6 49,0 7,5 4,8 5,2 0,4
Śląskie 78,3 77,6 -0,9 4,2 4,2 0,0
Świętokrzyskie 42,5 44,6 4,9 8,0 8,3 0,3
Warmińsko-mazurskie 49,9 51,5 3,2 9,7 10,0 0,3
Wielkopolskie 49,8 54,9 10,2 3,0 3,3 0,3
Zachodniopomorskie 44,5 48,3 8,5 7,1 7,7 0,6
Polska 938,3 965,8 2,9 5,6 5,8 0,2

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec kwietnia 2020 r. odnotowano w powiecie łobeskim – 19,5%, a najniższą w Szczecinie – 3,0%. Tylko w trzech powiatach bezrobocie było niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 roku tj. w gryfińskim, myśliborskim i stargardzkim. Wzrost bezrobocia w porównaniu z kwietniem 2019 roku notowano w pozostałych powiatach, największy w powiecie gryfickim, o 2,4 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
kwiecień
2019 r.
kwiecień
2020 r.
kwiecień
2019 r.
kwiecień
2020 r.
Białogardzki 2 724 2 826 3,7 18,3 18,9 0,6
Choszczeński 2 118 2 272 7,3 15,7 16,7 1,0
Drawski 2 485 2 611 5,1 13,0 13,6 0,6
Goleniowski 1 872 1 911 2,1 5,6 5,7 0,1
Gryficki 1 336 1 828 36,8 7,5 9,9 2,4
Gryfiński 2 387 2 159 -9,6 9,9 9,0 -0,9
Kamieński 2 133 2 342 9,8 13,9 15,0 1,1
Kołobrzeski 625 884 41,4 2,2 3,1 0,9
Miasto Koszalin 2 595 2 800 7,9 5,1 5,4 0,3
Koszaliński 2 398 2 744 14,4 11,6 13,1 1,5
Łobeski 2 057 2 074 0,8 19,4 19,5 0,1
Myśliborski 1 604 1 485 -7,4 7,7 7,1 -0,6
Policki 1 427 1 449 1,5 4,1 4,2 0,1
Pyrzycki 1 388 1 475 6,3 11,5 12,1 0,6
Sławieński 2 426 2 573 6,1 13,6 14,3 0,7
Stargardzki 3 008 2 981 -0,9 8,0 7,9 -0,1
Szczecinecki 3 599 4 095 13,8 14,4 16,0 1,6
Świdwiński 2 005 2 028 1,1 14,0 14,1 0,1
Miasto Świnoujście 568 724 27,5 4,0 5,0 1,0
Wałecki 1 286 1 580 22,9 8,0 9,6 1,6
Miasto Szczecin 4 491 5 443 21,2 2,5 3,0 0,5
Zachodniopomorskie 44 532 48 284 8,4 7,1 7,7 0,6

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 56,0% w ogóle zarejestrowanych (27 063 osoby). W porównaniu ze stanem z kwietnia 2019 roku liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 1 381 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 1,6 pkt proc.

Na koniec kwietnia 2020 roku prawo do zasiłku posiadało 8 867 osób bezrobotnych, stanowiących 18,4% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku odnotowano wzrost liczby zasiłkobiorców o 1 255 osób. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 21 017 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 43,5% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z kwietnia 2019 roku grupa ta zwiększyła się o 1 105 osób.

Na koniec kwietnia 2020 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 38 395 osób tj. 79,5% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia - 25,3% (24,3% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • do 25 roku życia - 11,5% (10,8% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • długotrwale bezrobotni - 44,5% (50,1% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • powyżej 50 roku życia - 27,9% (29,3% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznnej - 0,3% (0,6% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 19,4% (21,5% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% (0,2% na koniec kwietnia 2019 r.);
  • niepełnosprawni - 5,1% (5,4% na koniec kwietnia 2019 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 5 823 osoby bezrobotne, a wyłączono z ewidencji 2 111 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 1 463 osoby (69,3% wszystkich wyłączeń) wobec 4 119 osób w kwietniu 2019 roku (47,5%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec marca 2020 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 26,9%, a następnie od 35 do 44 lat – 23,9%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,4%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,9%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,8%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,5%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 21,9%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,0%.

Na koniec marca 2020 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od jednego do 3 miesięcy – 20,5%, a niewiele mniej od 24 miesięcy tj. 20,1%.

W kwietniu 2020 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 4 385 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 2 729 mniej niż w kwietniu 2019 roku i o 723 mniej niż w marcu 2020 r. Na koniec kwietnia 2020 roku urzędy pracy dysponowały 3 028 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 16 bezrobotnych wobec 9 na koniec kwietnia 2019 roku**.

W ostatnich tygodniach zaszły istotne zmiany na rynku pracy w Polsce, w związku z wystąpieniem COVID-19. Wraz ze spowolnieniem gospodarczym i problemami przedsiębiorców odnotowano wyraźny wzrost bezrobocia i spadek liczby ofert pracy. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano więcej osób aniżeli wyrejestrowano, zwiększyła się grupa zasiłkobiorców.

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.