Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w kwietniu 2024 roku

Na koniec kwietnia 2024 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 40 234 osoby bezrobotne tj. o 264 osoby mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 roku i o 1 278 bezrobotnych (3,1%) mniej niż na koniec marca 2024 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,8% tak jak rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,2 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2023 roku (z 5,3% na 5,1%). W większości województw notowano poprawę sytuacji na rynku pracy, a największy spadek bezrobocia zaobserwowano w województwie warmińsko - mazurskim, o 0,6 pkt proc.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
kwiecień
2023 r.
kwiecień
2024 r.
kwiecień
2023 r.
kwiecień
2024 r.
Dolnośląskie 55,0 55,6 1,1 4,6 4,6 0,0
Kujawsko-pomorskie 56,3 54,5 -3,2 7,3 7,1 -0,2
Lubelskie 60,2 56,9 -5,5 7,9 7,5 -0,4
Lubuskie 16,0 15,9 -0,6 4,5 4,5 0,0
Łódzkie 56,3 54,2 -3,7 5,7 5,4 -0,3
Małopolskie 65,3 62,5 -4,3 4,5 4,3 -0,2
Mazowieckie 115,8 111,9 -3,4 4,3 4,1 -0,2
Opolskie 21,2 19,8 -6,6 6,2 5,7 -0,5
Podkarpackie 68,8 66,2 -3,8 8,8 8,5 -0,3
Podlaskie 31,3 30,6 -2,2 7,0 6,9 -0,1
Pomorskie 43,9 44,5 1,4 4,7 4,8 0,1
Śląskie 66,6 65,0 -2,4 3,8 3,7 -0,1
Świętokrzyskie 34,4 32,5 -5,5 7,9 7,5 -0,4
Warmińsko-mazurskie 41,9 38,4 -8,4 8,7 8,1 -0,6
Wielkopolskie 48,4 48,3 -0,2 3,1 3,1 0,0
Zachodniopomorskie 40,5 40,2 -0,7 6,8 6,8 0,0
Polska 821,9 797,1 -3,0 5,3 5,1 -0,2

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec kwietnia 2024 r. odnotowano w powiecie białogardzkim 16,1%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim 2,1%. W 8 powiatach bezrobocie było wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 roku. Największy wzrost bezrobocia w stosunku do ubiegłego roku notowano w powiecie choszczeńskim – o 0,7 pkt proc., natomiast największy spadek dotyczył powiatu szczecineckiego – o 1,1 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
kwiecień
2023 r.
kwiecień
2024 r.
kwiecień
2023 r.
kwiecień
2024 r.
Białogardzki 2 510 2 389 -4,8 16,8 16,1 -0,7
Choszczeński 1 847 1 951 5,6 14,8 15,5 0,7
Drawski 1 981 1 888 -4,7 11,7 11,2 -0,5
Goleniowski 1 212 1 230 1,5 3,9 4,0 0,1
Gryficki 1 213 1 303 7,4 7,4 7,9 0,5
Gryfiński 1 788 1 598 -10,6 7,2 6,5 -0,7
Kamieński 1 800 1 714 -4,8 13,7 13,1 -0,6
Kołobrzeski 518 574 10,8 1,9 2,1 0,2
Miasto Koszalin 2 429 2 237 -7,9 4,9 4,6 -0,3
Koszaliński 2 355 2 156 -8,5 11,5 10,6 -0,9
Łobeski 1 518 1 498 -1,3 15,3 15,1 -0,2
Myśliborski 1 221 1 260 3,2 6,0 6,2 0,2
Policki 1 056 1 167 10,5 3,2 3,5 0,3
Pyrzycki 1 157 1 177 1,7 10,6 10,8 0,2
Sławieński 2 112 2 017 -4,5 13,5 12,9 -0,6
Stargardzki 2 735 2 766 1,1 7,3 7,3 0,0
Szczecinecki 3 427 3 130 -8,7 14,7 13,6 -1,1
Świdwiński 1 648 1 635 -0,8 13,1 13,0 -0,1
Miasto Świnoujście 554 550 -0,7 4,3 4,2 -0,1
Wałecki 1 269 1 276 0,6 8,5 8,5 0,0
Miasto Szczecin 6 148 6 718 9,3 3,5 3,8 0,3
Zachodniopomorskie 40 498 40 234 -0,7 6,8 6,8 0,0

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 53,5% w ogóle zarejestrowanych (21 512 osób). W porównaniu ze stanem z kwietnia 2023 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 790 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 1,6 pkt proc.

Na koniec kwietnia 2024 roku prawo do zasiłku posiadało 5 839 osób bezrobotnych, stanowiących 14,5% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 249 osób. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 16 427 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 40,8% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z kwietnia 2023 roku grupa ta zmniejszyła się o 408 osób.

Na koniec kwietnia 2024 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 31 726 osób tj. 78,9% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 21,9% (21,5% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • do 25 roku życia – 11,1% (10,4% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 47,6% (50,5% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 28,0% (28,7% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,2% (0,3% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 15,8% (16,9% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,1% (0,2% na koniec kwietnia 2023 r.),
  • niepełnosprawni – 5,9% (5,7% na koniec kwietnia 2023 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 4 901 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 6 179 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 3 252 osoby (52,6% wszystkich wyłączeń) wobec 2 961 osób w kwietniu 2023 roku (52,6%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec kwietnia 2024 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 26,1%, a następnie od 25 do 34 lat – 23,2% i od 45 do 54 lat – 21,9%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,1%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,1%.

Z danych dotyczących wykształcenia bezrobotnych wynika, że blisko co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe/branżowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 12,0%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,7%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 23,2%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 11,2%.

Na koniec kwietnia 2024 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 22,2%. Osoby będące w rejestrach nie dłużej niż miesiąc stanowiły 10,8%.

W kwietniu 2024 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 434 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 1 616 więcej niż w kwietniu 2023 roku i o 1 283 więcej niż w marcu 2024 r. Na koniec kwietnia 2024 roku urzędy pracy dysponowały 4 010 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 10 bezrobotnych wobec 14 na koniec kwietnia 2023 roku*.

O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2024 roku.

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.