Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w październiku 2019 roku

Na koniec października 2019 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowały się łącznie 40 232 osoby bezrobotne tj. o 4 093 osoby (9,2%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2018 roku i o 7 bezrobotnych mniej niż na koniec września 2019 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,5% wobec 7,2% rok wcześniej. W Polsce bezrobocie zmniejszyło się o 0,7 pkt proc. w stosunku do października 2018 roku (z 5,7% na 5,0%). Spadki bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, od 0,3 pkt proc. w województwach świętokrzyskim i wielkopolskim do 1,3 pkt proc. w województwie warmińsko – mazurskim.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
październik
2018 r.
październik
2019 r.
październik
2018 r.
październik
2019 r.
Dolnośląskie 61,1 55,1 -9,8 5,0 4,5 -0,5
Kujawsko-pomorskie 69,5 61,9 -10,9 8,5 7,5 -1,0
Lubelskie  70,5 65,6 -7,0 7,7 7,1 -0,6
Lubuskie 21,4 17,9 -16,4 5,6 4,7 -0,9
Łódzkie 64,5 57,8 -10,4 6,0 5,3 -0,7
Małopolskie 69,4 60,9 -12,2 4,6 4,0 -0,6
Mazowieckie 133,6 120,9 -9,5 4,8 4,3 -0,5
Opolskie 21,4 19,7 -7,9 6,0 5,4 -0,6
Podkarpackie 79,3 72,1 -9,1 8,4 7,6 -0,8
Podlaskie 35,5 32,4 -8,7 7,5 6,8 -0,7
Pomorskie 44,9 41,2 -8,2 4,8 4,4 -0,4
Śląskie 79,4 66,1 -16,8 4,3 3,6 -0,7
Świętokrzyskie 41,9 40,2 -4,1 7,9 7,6 -0,3
Warmińsko-mazurskie 50,7 43,4 -14,4 9,9 8,6 -1,3
Wielkopolskie 50,1 44,9 -10,4 3,1 2,8 -0,3
Zachodniopomorskie 44,3 40,2 -9,3 7,2 6,5 -0,7
Polska 937,3 840,5 -10,3 5,7 5,0 -0,7

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec października 2019 r. odnotowano w powiecie łobeskim – 17,9%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 1,3%. W 20 powiatach bezrobocie było niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku, a spadki wyniosły od 0,2 pkt proc. w powiecie stargardzkim i w Szczecinie do 2,5 pkt proc. w powiecie gryfińskim. Jedyny wzrost bezrobocia w ciągu 12 miesięcy notowano w powiecie wałeckim, o 0,2 pkt proc.

Powiat Liczba bezrobotnych Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%) Zmiana
(w pkt proc.)
październik
2018 r.
październik
2019 r.
październik
2018 r.
październik
2019 r.
Białogardzki 2 728 2 446 -10,3 18,3 16,8 -1,5
Choszczeński 2 055 1 953 -5,0 15,2 14,7 -0,5
Drawski 2 418 2 274 -6,0 12,8 12,0 -0,8
Goleniowski 1 887 1 773 -6,0 5,8 5,3 -0,5
Gryficki 1 477 1 257 -14,9 8,2 7,1 -1,1
Gryfiński 2 428 1 871 -22,9 10,4 7,9 -2,5
Kamieński 2 094 1 962 -6,3 13,8 12,9 -0,9
Kołobrzeski 772 359 -53,5 2,7 1,3 -1,4
Miasto Koszalin 2 501 2 218 -11,3 5,0 4,4 -0,6
Koszaliński 2 390 2 216 -7,3 12,0 10,8 -1,2
Łobeski 1 996 1 871 -6,3 18,7 17,9 -0,8
Myśliborski 1 531 1 339 -12,5 7,2 6,5 -0,7
Policki 1 379 1 267 -8,1 4,2 3,7 -0,5
Pyrzycki 1 359 1 215 -10,6 11,5 10,2 -1,3
Sławieński 2 439 2 271 -6,9 13,5 12,8 -0,7
Stargardzki 2 920 2 881 -1,3 7,9 7,7 -0,2
Szczecinecki 3 581 3 411 -4,7 14,2 13,7 -0,5
Świdwiński 1 980 1 661 -16,1 13,7 11,9 -1,8
Miasto Świnoujście 558 441 -21,0 3,9 3,1 -0,8
Wałecki 1 214 1 232 1,5 7,5 7,7 0,2
Miasto Szczecin 4 618 4 314 -6,6 2,6 2,4 -0,2
Zachodniopomorskie 44 325 40 232 -9,2 7,2 6,5 -0,7

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiPS i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 58,8% w ogóle zarejestrowanych (23 642 osoby). W porównaniu ze stanem z października 2018 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 2 798 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zmniejszył się o 0,9 pkt proc.

Na koniec października 2019 roku prawo do zasiłku posiadało 6 846 osób bezrobotnych, stanowiących 17,0% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 205 osób. 

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 17 959 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 44,6% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z października 2018 roku grupa ta zmniejszyła się o 1 963 osoby.

Na koniec października 2019 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 33 159 osób tj. 82,4% zarejestrowanych.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia - 24,7% (25,2% na koniec października 2018 r.);
  • do 25 roku życia - 11,5% (11,9% na koniec października 2018 r.);
  • długotrwale bezrobotni - 49,3% (52,0% na koniec października 2018 r.);
  • powyżej 50 roku życia - 29,1% (29,0% na koniec października 2018 r.);
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznnej - 0,6% (0,5% na koniec października 2018 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 21,7% (22,0% na koniec października 2018 r.);
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - 0,2% (0,2% na koniec października 2018 r.);
  • niepełnosprawni - 5,7% (5,5% na koniec października 2018 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 7 458 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 7 465 osób. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 3 898 osób (52,2% wszystkich wyłączeń) wobec 4 207 osób w październiku 2018 roku (52,2%).

W strukturze bezrobotnych według wieku* na koniec września 2019 roku największy odsetek stanowiły osoby od 25 do 34 lat – 27,1%, a następnie od 35 do 44 lat – 23,8%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 11,6%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 8,1%.

Z danych dotyczących wykształcenia* bezrobotnych wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne i niższe, a co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 11,9%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy* najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,0%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 21,4%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 12,2%.

Na koniec września 2019 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy* od ponad 24 miesięcy – 23,0%, a następnie od 6 do 12 miesięcy tj. 17,2%.

W październiku 2019 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 813 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 75 mniej niż w październiku 2018 roku i o 360 mniej niż we wrześniu 2019 r. Na koniec października 2019 roku urzędy pracy dysponowały 5 027 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało 8 bezrobotnych wobec 9 na koniec października 2018 roku**.

* dane z załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 sporządzanego kwartalnie.

** liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiPS-01, załącznika nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.