Informacja miesięczna

Informacja o rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
w październiku 2022 roku

Na koniec października 2022 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego znajdowało się łącznie 38 779 osób bezrobotnych tj. o 4 938 osób (11,3%) mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 roku i o 292 osoby bezrobotne (0,8%) więcej niż na koniec września 2022 r.

Z wyliczeń GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim wyniosła 6,5%.

Województwo Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%)
październik
2021 r.
październik
2022 r.
październik
2021 r.
październik
2022 r.
Dolnośląskie 60,4 53,3 -11,8 5,1 4,4
Kujawsko-pomorskie 62,2 54,4 -12,5 8,2 7,1
Lubelskie  65,2 58,7 -10,0 8,7 7,8
Lubuskie 18,5 15,1 -18,4 5,2 4,2
Łódzkie 62,3 54,6 -12,4 6,3 5,5
Małopolskie 71,9 63,6 -11,5 5,2 4,5
Mazowieckie 131,2 116,2 -11,4 4,9 4,2
Opolskie 21,4 20,1 -6,1 6,4 6,0
Podkarpackie 76,8 67,4 -12,2 10,0 8,7
Podlaskie 33,8 30,6 -9,5 8,0 7,1
Pomorskie 50,1 41,3 -17,6 5,5 4,5
Śląskie 80,5 65,3 -18,9 4,6 3,7
Świętokrzyskie 38,1 32,7 -14,2 8,7 7,5
Warmińsko-mazurskie 42,4 38,9 -8,3 9,1 8,3
Wielkopolskie 52,2 45,0 -13,8 3,4 2,8
Zachodniopomorskie 43,7 38,8 -11,2 7,4 6,5
Polska 910,9 796,0 -12,6 5,9 5,1

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych MRPiT-01, MRiPS-01 i danych GUS.(uwzględniono rewizję stopy bezrobocia na poziomie województw z dnia 25.10.2022r.)

Spośród powiatów w województwie zachodniopomorskim najwyższą stopę bezrobocia na koniec października 2022 r. odnotowano w powiecie białogardzkim – 16,4%, a najniższą w powiecie kołobrzeskim – 1,7%.

Powiat Liczba bezrobotnych
(w tys.)
Zmiana
(w %)
Stopa bezrobocia (%)
październik
2021 r.
październik
2022 r.
październik
2021 r.
październik
2022 r.
Białogardzki 2 611 2 400 -8,1 17,5 16,4
Choszczeński 2 076 1 872 -9,8 15,7 15,7
Drawski 2 314 1 984 -14,3 11,7 11,7
Goleniowski 1 544 1 100 -28,8 4,7 3,6
Gryficki 1 180 1 110 -5,9 6,8 6,6
Gryfiński 1 828 1 654 -9,5 7,3 7,0
Kamieński 2 044 1 776 -13,1 14,2 13,2
Kołobrzeski 1 253 467 -62,7 4,6 1,7
Miasto Koszalin 2 887 2 472 -14,4 5,6 4,8
Koszaliński 2 614 2 426 -7,2 12,9 12,8
Łobeski 1 414 1 410 -0,3 14,4 14,9
Myśliborski 1 220 1 139 -6,6 6,1 5,8
Policki 1 544 1 292 -16,3 4,6 3,9
Pyrzycki 1 180 1 174 -0,5 10,0 11,6
Sławieński 2 159 2 018 -6,5 12,9 13,4
Stargardzki 2 839 2 678 -5,7 7,7 7,4
Szczecinecki 3 460 3 200 -7,5 14,4 13,8
Świdwiński 1 530 1 554 1,6 11,6 12,8
Miasto Świnoujście 527 477 -9,5 3,9 3,6
Wałecki 1 170 1 109 -5,2 7,6 7,8
Miasto Szczecin 6 323 5 467 -13,5 3,5 2,9
Zachodniopomorskie 43 717 38 779 -11,3 7,4 6,5

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01,MRiPS-01 i danych GUS.

Bezrobotne kobiety stanowiły 57,0% w ogóle zarejestrowanych (22 096 osób). W porównaniu ze stanem z października 2021 roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 2 387 osób. W skali roku udział kobiet w populacji bezrobotnych zwiększył się o 1,0 pkt proc.

Na koniec października 2022 roku prawo do zasiłku posiadało 5 333 osoby bezrobotne, stanowiące 13,8% zarejestrowanych. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku odnotowano spadek liczby zasiłkobiorców o 269 osób.

W rejestrach urzędów pracy w regionie znajdowało się łącznie 16 410 osób zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowiły 42,3% wszystkich bezrobotnych. Wobec danych z października 2021 roku grupa ta zmniejszyła się o 1 888 osób.

Na koniec października 2022 r. kategoria osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy liczyła 32 143 tj. 82,9% osoby zarejestrowane.

Udział poszczególnych grup bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w populacji bezrobotnych kształtował się następująco:

  • do 30 roku życia – 22,0% (22,5% na koniec października 2021 r.),
  • do 25 roku życia – 10,7% (10,2% na koniec października 2021 r.),
  • długotrwale bezrobotni – 54,4% (56,8% na koniec października 2021 r.),
  • powyżej 50 roku życia – 28,6% (28,1% na koniec października 2021 r.),
  • korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej – 0,3% (0,2% na koniec października 2021 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 18,1% (18,6% na koniec października 2021 r.),
  • posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 0,1% (0,1% na koniec października 2021 r.),
  • niepełnosprawni – 5,6% (5,3% na koniec października 2021 r.).

W ciągu miesiąca w powiatowych urzędach pracy w regionie zarejestrowano łącznie 6 065 osób bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 5 773 osoby. Główny powód wyrejestrowań stanowiło podjęcie pracy tj. 2 986 osób (51,7% wszystkich wyłączeń) wobec 3 336 osób w październiku 2021 roku (55,0%).

W strukturze bezrobotnych według wieku na koniec października 2022 roku największy odsetek stanowiły osoby od 35 do 44 lat – 26,4%, a następnie od 25 do 34 lat – 23,8%. Najmłodsi bezrobotni stanowili 10,7%, a najmniejszą grupę bezrobotnych tworzyły osoby powyżej 60 roku życia tj. 7,8%.

Z danych dotyczących wykształcenia wynika, że co trzeci posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a blisko co czwarty zasadnicze zawodowe. W rejestrach urzędów pracy bezrobotni legitymujący się wykształceniem wyższym stanowili 12,2%.

W strukturze bezrobotnych według stażu pracy najwięcej osób dokumentowało doświadczenie zawodowe od roku do 5 lat – 25,5%. Kolejną liczną grupę wśród zarejestrowanych stanowiły osoby ze stażem do jednego roku – 22,2%. Odsetek osób bez stażu pracy kształtował się na poziomie 12,1%.

Na koniec października 2022 roku najwięcej bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędów pracy od ponad 24 miesięcy – 28,9% a następnie od 6 do 12 miesięcy – 16,7%.

W październiku 2022 roku do urzędów pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego pracodawcy zgłosili łącznie 6 034 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej tj. o 2 005 mniej niż w październiku 2021 roku i o 182 więcej niż we wrześniu 2022 r. Na koniec października 2022 roku urzędy pracy dysponowały 4 178 wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Na jedną ofertę przypadało blisko 9 bezrobotnych wobec blisko 10 na koniec października 2021 roku*.

O planach zatrudnieniowych pracodawców z Pomorza Zachodniego można dowiedzieć się z badania pn. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2022 roku

* liczba bezrobotnych na koniec miesiąca podzielona przez liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w końcu miesiąca.

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania o rynku pracy MRPiT-01,MRiPS-01 i danych GUS.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.