Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 30 marca 2022 r.

Posiedzenie WRRP w dniu 30 marca 2022 r. zorganizowano poza ustalonym harmonogramem, w formie wideokonferencji na platformie ZOOM. Główne punkty spotkania:

  1. Podsumowanie głosowania przeprowadzonego w trybie obiegowym od 24 do 29 marca 2022 r. -  wszystkie wnioski o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie, uzyskały pozytywną opinię członków Rady. W wyniku głosowania przyjęto 37 uchwał o numerach od 58/2022 do 94/2022.
  2. Pozytywna ocena sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2021 rok – Uchwała nr 95/2022.
  3. Pozytywna opinia dla projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 – Uchwała nr 96/2022.
  4. Pozytywna opinia dla aktualizacji wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników - Uchwała nr 97/2022.
  5. Dyskusja na temat wzmocnienia roli wojewódzkich rad rynku pracy w procesie wydawania opinii o zasadności kształcenia oraz odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy - uzgodniono, że zostaną przygotowane stanowiska WRRP w omawianych sprawach, które po konsultacjach z członkami Rady, zostaną w formie uchwał przekazane do głosowania w formie obiegowej.

W najbliższym czasie uruchomione zostanie posiedzenie obiegowe, na którym zostaną przegłosowane 2 uchwały dotyczące stanowisk WRRP, a kolejne posiedzenie zaplanowane w harmonogramie odbędzie się 18 maja 2022 r.

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem