Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 30 marca 2022 r.

Dodano przez: Barbara Stempień

30 marca 2022 r. zorganizowano dodatkowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Przewodniczący podsumował wyniki głosowania przeprowadzonego w trybie obiegowym. Członkowie Rady oceniali sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie za 2021 rok, projekt Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2022 rok oraz aktualizację wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. Informacje o przebiegu posiedzenia są dostępne w części Urząd > Wojewódzka Rada Rynku Pracy > Sprawozdania z posiedzeń WRRP > Podsumowanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 30 marca 2022 r.