Informacja dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL na rok budżetowy 2014

Dodano przez: Rafał Rosiński

W dniu 17 lutego 2014 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego na rok budżetowy 2014 w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Priorytetu VI PO KL.

Powiatowe Urzędy Pracy, które realizowały projekty w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w latach 2008-2013, zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na rok budżetowy 2014, w terminie od 17.02.2014 r. do 21.02.2014 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginałach  lub w jednym oryginale i kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD (plik .xml)) osobiście w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie (pok.306) w godzinach 8.00-15.00, bądź przesłać na adres siedziby urzędu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, z dopiskiem pok. 306 oraz wskazaniem nazwiska opiekuna projektu.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w prezentacji dotyczącej naboru wniosków systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.