Komunikat dla Beneficjentów PO KL w sprawie upływu daty końcowej dla archiwizacji dokumentów w ramach PO KL

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej PO KL informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r.  upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL.

W związku z tym, że minął okres niezbędny do wypełniania celów, dla których przekazywane na płytach dane osobowe były przetwarzane, płyty należy zniszczyć pamiętając o szczególnych środkach bezpieczeństwa. Nośniki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie danych.

WYJĄTEK: W/w okres przechowywania dokumentów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego (administracyjnego lub sądowego) oraz nie ma on zastosowania dla projektów objętych regułami pomocy publicznej. Podobnie jak w przypadku pozostałych dokumentów projektowych należy pamiętać, że w przypadku toczących się postępowań administracyjno-sądowych termin przechowywania danych osobowych związanych z projektem, wobec którego toczy się postępowanie, ulega również zawieszeniu i jako dowód w prowadzonych postępowaniach dane takie nie mogą zostać zniszczone.

Jednocześnie WUP w Szczecinie zwraca się z prośbą aby w ww. procesach zwrócić uwagę na przepisy prawa krajowego regulujące zasady archiwizacji tj. przede wszystkim ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.