Zapraszamy do udziału w badaniu!

Dodano przez: Marta Baranowska

Realizacja założeń Strategii „Europa 2020” wymaga odpowiedniego do potrzeb kształtowania polityki rynku pracy, w tym także działań służących aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej osób w wieku 18 – 30 lat. W tym celu poszukuje się ujednoliconego sposobu pozyskiwania informacji i monitorowania sytuacji tych osób.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wraz z Instytutem Gospodarki, Pracy i Kultury Centrum Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem realizują na terenie Polski, Niemiec, Włoch oraz Rosji badanie mające na celu wypracowanie uniwersalnej metodologii monitorowania sytuacji osób młodych na europejskim rynku pracy oraz rozwój metodologiczno-statystycznych koncepcji wymiany informacji i nauki w ramach Europejskiej Sieci Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy.

Badanie realizowane jest w okresie od sierpnia do września 2019 r., z wykorzystaniem formularza on-line dostępnego pod adresem  https://link.do/4BxXh .

Osoby w wieku 18 - 30 lat, bezrobotne, pracujące, studiujące i poszukujące pracy, zainteresowane udziałem w badaniu, zapraszamy do wypełnienia ankiety w terminiedo 30 września br.