Obowiązki instytucji szkoleniowej

Każda instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych zobowiązana jest do informowania właściwego wojewódzkiego urzędu pracy o:

1.  zmianie siedziby, otwarciu lub likwidacji oddziałów lub filii - w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, instytucja szkoleniowa zobowiązana jest przesłać do WUP informację o zaistniałych zmianach w postaci papierowej bądź elektronicznej wraz z dokumentami rejestracyjnymi potwierdzającymi tę zmianę (o ile dokument ten nie jest dostępny w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym, np. CEIDG).

2. kontynuacji działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podając w terminie do dnia 31 stycznia aktualne dane. 

Instytucje szkoleniowe wpisane do rejestru, które nie złożą wniosku o kontynuację działalności w wymienionym terminie zostają wykreślone z rejestru.

W celu ponownej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wraz z załącznikami.