Zasady wpisu do rejestru


ABY UZYSKAĆ WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NALEŻY:


1. Wypełnić interaktywny wniosek na stronie: www.stor.praca.gov.pl

2. Załączyć kopię aktualnego dokumentu, zawierającego zapis o prowadzeniu przez instytucję edukacji pozaszkolnej (o ile dokument ten nie jest dostępny w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym, np. CEIDG).

3. Wniosek o wpis wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z ewentualnymi załącznikami na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Adama Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

lub

Filia WUP w Koszalinie:
ul. Słowiańska 15a
75-846 Koszalin

Wyjątek:

Instytucje, których kierownicy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, po dokonaniu wpisu w systemie www.stor.praca.gov.pl, nie mają obowiązku drukowania i przesyłania wniosku do WUP drogą pocztową.


INFORMACJE DODATKOWE


Instytucja szkoleniowa składa wniosek o wpis (wraz z ewentualnymi załącznikami) do wojewódzkiego urzędu pracy:

  • właściwego ze względu na jej siedzibę

lub

  • właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji - w przypadku braku siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja oddziałów i filii

  • oddziały/filie nieposiadające uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta firmy szkoleniowej we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy;
  • oddziały/filie posiadające uprawnienia do samodzielnego działania, rejestrują się samodzielnie we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą.

Instytucję szkoleniową wzywa się do uzupełnienia wniosku w przypadku:

  • niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;
  • braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;
  • niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej;
  • nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym

lub

  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, gdy instytucja szkoleniowa nie przedłoży poprawnie uzupełnionego wniosku zgodnie z ww. wezwaniem wojewódzkiego urzędu pracy, w terminie miesiąca od dnia otrzymania tego wezwania.

Wpis do rejestru jest bezpłatny. Po dokonaniu wpisu do rejestru, instytucja szkoleniowa otrzyma zawiadomienie o wpisie zawierające m.in. datę rejestracji, numer ewidencyjny.


 

Dokumenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pomocne przy wypełnianiu wniosku (pliki do pobrania)