Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych

Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 735 ze zm.) oraz z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 781), instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru, ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia 2024 r. dane instytucji szkoleniowej.

Wniosek o kontynuację działalności można złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej.

Chcąc złożyć wniosek elektronicznie należy wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl. wybierając zakładkę „Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)”, a następnie „Złóż wniosek o kontynuację działalności”. Dodatkowo musi on zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Natomiast wnioski w postaci papierowej, uzupełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji instytucji, zgodnie z zapisami widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), bądź w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, tj. ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin. Możliwe jest także dostarczenie dokumentów do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się w holu urzędu lub dostarczenie do punktu podawczego w siedzibie główniej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Wzór formularza określa załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) ˃ Formularze do pobrania. Należy pamiętać by koniecznie zaznaczyć we wniosku rubrykę „kontynuacja działalności”.

Uwagi:

-> Instytucja szkoleniowa, która nie powiadomi wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej we wskazanym terminie zostanie wykreślona z Rejestru Instytucji Szkoleniowych, zgodnie z art. 20 ust. 6 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

 


Dodatkowe informacje dotyczące kontynuacji działalności instytucji szkoleniowych można uzyskać:

Wydział Koordynacji i Obsługi Instytucji Rynku Pracy
Biuro Obsługi Instytucji Rynku Pracy
ul. A. Mickiewicza 41, pok. 11
70-383 Szczecin
tel. 91 42 56 113

e-mail: ris@wup.pl