Wykreślenie instytucji szkoleniowych z rejestru

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.), wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

  • na wniosek instytucji szkoleniowej,
  • w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy,
  • w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,
  • z powodu niezłożenia informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.