2021

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294).

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2021 roku.
do pobrania wersja z marca 2021 roku, wraz z załącznikami

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy w roku 2021. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W 2021 r. środki rezerwy mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji w szczególności:

 1. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi;
 2. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2021 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
 3. Programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową;
 4. Programów aktywizacji zawodowej (realizowanych w ramach naborów):
  - bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
  - bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
  - bezrobotnych powracających z zagranicy;
  - bezrobotnych repatriantów;
  - bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
  - bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia;
  - bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy;
  - bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi;
  - bezrobotnych byłych więźniów;
  - bezrobotnych, którzy utracili pracę lub zakończyli działalność gospodarczą w zw. z Covid-19;
  - innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy;
 5. Programów specjalnych;
 6. Projektów pilotażowych.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na trzy pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MRPiT (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.

Nabór wniosków na programy wyszczególnione w punkcie 4 odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra, które może zawierać szczegółowe kryteria i zasady. Nie należy przesyłać wniosków do Ministerstwa jeżeli nabór nie został ogłoszony.

Nabór wniosków na programy specjalne odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra,z wyjątkiem programów specjalnych realizowanych przy współfinansowaniu z wkładu EFG.

Nabór wniosków w ramach projektów pilotażowych, odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra, które może zawierać szczegółowe kryteria i zasady. Nie należy przesyłać wniosków do Ministerstwa, jeżeli nabór nie został ogłoszony. Wniosek złożony bez ogłoszenia naboru może pozostać bez rozpoznania. Minister ustali regulamin ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finasowanie projektów pilotażowych i opublikuje go w formie elektronicznej na Intranecie Publicznych Służb Zatrudniania (intranet.praca.gov.pl) wraz z drukiem wniosku.