Rezerwa Ministra

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 6a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2024 poz. 475), do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.

W konsekwencji tego zapisu, Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa, koordynuje na poziomie regionalnym wszelkie działania dotyczące ww. puli środków. Do kluczowych zadań należy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków składanych przez powiatowe urzędy pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w ramach tzw. naborów ogłaszanych w każdym roku przez Ministerstwo.