Informacje ogólne

Środki Funduszu Pracy przeznacza się m.in. na finansowanie:

 • zasiłków;
 • staży;
 • stypendiów;
 • pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia;
 • kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób;
 • kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego;
 • kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
 • zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;
 • kosztów przygotowania zawodowego dorosłych;
 • zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych;
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
 • badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy;

oraz innych działań wymienionych w art. 108, ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy.
Kwoty środków dla poszczególnych samorządów powiatowych zostały ustalone na podstawie kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr XLVI/547/23 z dnia 16 listopada 2023 r., zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/573/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2024 poz. 475);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294).