2020

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294).

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2020 roku.
do pobrania wersja ze stycznia 2020 roku, wraz z załącznikami

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy w roku 2020. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W 2020 r. środki rezerwy mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji w szczególności:

 1. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi;
 2. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2020 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
 3. Programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową;
 4. Programów aktywizacji zawodowej (realizowanych w ramach naborów):
  - bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
  - bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
  - bezrobotnych powracających z zagranicy;
  - bezrobotnych repatriantów;
  - bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
  - bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia;
  - bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy;
  - bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi;
  - bezrobotnych byłych więźniów;
  - innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy;
 5. Programów specjalnych;
 6. Projektów pilotażowych.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na trzy pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MRPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.

Nabór wniosków na programy wyszczególnione w punkcie 4 odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra oraz na podstawie szczegółowych kryteriów i zasad zawartych w ogłoszeniu. Nie należy przesyłać wniosków do Ministerstwa jeżeli nabór nie został ogłoszony.

Nabór wniosków na programy specjalne odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra,z wyjątkiem programów specjalnych realizowanych przy współfinansowaniu z wkładu EFG.

Projekt pilotażowy, inicjowany przez Marszałka lub Starostę, przed wdrożeniem musi uzyskać akceptację Ministra. W związku z powyższym, organ inicjujący projekt pilotażowy musi przedłożyć szczegółowe informacje charakteryzujące ten projekt, ze szczególnym uwzględnieniem opisu proponowanych rozwiązań systemowych, niepowielających obecnie funkcjonujących rozwiązań oraz wykazać, że realizacja projektu pilotażowego może przyczynić się do powstania nowych uniwersalnych rozwiązań możliwych do zaimplementowania w przepisach prawa.

Ze względu na możliwość zgłaszania różnorodnych inicjatyw w ramach projektów pilotażowych, nie zachodzi potrzeba standaryzacji formularza wniosku. Wnioski wraz z całą dokumentacją należy składać na adres Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa.