Wojewódzka Rada Zatrudnienia

12 listopada 2014 r. w województwie zachodniopomorskim Wojewódzka Rada Zatrudnienia została zastąpiona przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia była organem doradczym i opiniotwórczym marszałka województwa w obszarze polityki rynku pracy. 
WRZ działała na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004 r. Nr 224, poz. 2281), z której wynika, że polityka rynku pracy winna być realizowana w oparciu o dialog z partnerami społecznymi. Rady zatrudnienia funkcjonowały na szczeblu centralnym (Naczelna Rada Zatrudnienia), wojewódzkim (Wojewódzka Rada Zatrudnienia) oraz powiatowym (Powiatowa Rada Zatrudnienia).

Główne zadania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 8. delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia;
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.


Członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

W skład wojewódzkiej rady zatrudnienia wchodziły osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa:

 1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
 5. przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
 6. przedstawiciel wojewody.
   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
(Dz. U. z 15 października 2004 r. Nr 224, poz. 2281)

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad.

§ 2. Naczelna Rada Zatrudnienia oraz wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, zwane dalej "radami zatrudnienia", wybierają spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji.

§ 3. 1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady zatrudnienia następuje w głosowaniu jawnym.
2. Kandydatury są wysuwane przez członków rady zatrudnienia i następnie poddawane pod głosowanie.
3. Wybór następuje po uzyskaniu przez kandydata zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków rady zatrudnienia.
4. Przebieg i rezultaty głosowania oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia członków rady zatrudnienia co do jego przeprowadzenia odnotowuje się w protokole posiedzenia rady.

§ 4. 1. Pracami rady zatrudnienia kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący rady zatrudnienia w szczególności:

 1. ustala przedmiot i termin obrad rady;
 2. przewodniczy obradom rady;
 3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
 4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
 5. inicjuje i organizuje prace rady.

§ 5. 1. Na posiedzenie rady zatrudnienia, na którym będą omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia, mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie.
2. Na wniosek organizacji społecznych, w szczególności organizacji bezrobotnych, zainteresowanych udziałem w posiedzeniu rady zatrudnienia, właściwej ze względu na zasięg ich działania, organizacje te są powiadamiane o terminie i przedmiocie posiedzenia rady zatrudnienia.
3. Organizacje, o których mowa w ust. 2, w porozumieniu z przewodniczącym rady zatrudnienia mogą delegować na posiedzenie rady zatrudnienia swoich przedstawicieli, w celu prezentacji stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.

§ 6. 1. Posiedzenia rady zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie rady zatrudnienia zwołuje odpowiednio w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, zwanym dalej "ministrem", marszałkiem województwa albo starostą przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady zatrudnienia.
3. Posiedzenie rady zatrudnienia może być zwołane odpowiednio na wniosek ministra, marszałka województwa albo starosty.
4. Przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący, wyznacza termin posiedzenia rady zatrudnienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 7. 1. Rada zatrudnienia wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.
2. Uchwały w sprawach opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady zatrudnienia.
3. Głosowania rady zatrudnienia są jawne.
4. Na umotywowany wniosek członka rady zatrudnienia przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 8. Rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 9. 1. Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków Funduszu Pracy.
2. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez marszałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę - w ramach limitu środków Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji.

§ 10. 1. Szkolenia członków rady zatrudnienia są finansowane na podstawie faktury i zestawienia zawierającego w szczególności:

 • ilość uczestników oraz datę przeprowadzonego szkolenia;
 • opłatę jednostkową za szkolenie członka rady zatrudnienia przewidzianą w umowie o organizację szkolenia.

2. Faktura jest wystawiana na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za zorganizowane szkolenie, wymienionych w załączonym do niej zestawieniu.

§ 11. Przekazanie instytucji szkoleniowej środków finansowych odpowiednio przez ministra, marszałka województwa albo starostę następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w § 10, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w umowie o organizację szkolenia.

§ 12. 1. Techniczną obsługę Naczelnej Rady Zatrudnienia zapewnia właściwa komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra.
2. Techniczną obsługę wojewódzkiej i powiatowej rady zatrudnienia zapewnia odpowiednio wojewódzki i powiatowy urząd pracy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

---------------------------------
1). Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2).
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie organizacji i trybu działania rad zatrudnienia oraz zasad uczestnictwa w posiedzeniach rad zatrudnienia innych organów oraz przedstawicieli nauki, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia (Dz. U. Nr 38, poz.188 oraz z 1998 r. Nr 166, poz. 1239), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).