Opiniowanie nowych kierunków i treści kształcenia

Procedura w sprawie składania wniosków i wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy składa się z niniejszych etapów:

  1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2. Prezentacja przedstawiciela organu (wnioskodawcy) w trakcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  3. Głosowanie jawne członków - podjęcie decyzji w formie uchwały.

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI (kserokopie potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem):

  1. Plan nauczania z uwzględnieniem kadry dydaktycznej oraz ilości godzin w przedmiotach ogólnokształcących i w przedmiotach w kształceniu zawodowym (teoretycznym i praktycznym). W przypadku modułowego kształcenia zawodowego należy uwzględnić liczby godzin przypadające na poszczególne moduły.
  2. Potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia kształcenia - rodzaj załączników zależy od typu instytucji:
  • publiczne szkoły, placówki lub ośrodki składają potwierdzoną kopię aktu założycielskiego,
  • niepubliczne szkoły lub placówki składają potwierdzoną kopię wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

 

   Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

 

 

PODSTAWA PRAWNA: