Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy, dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto, z dniem 1 września 2019 r. zostały wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

5 b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5d.W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Po utracie ważności opinii wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 r. lub po upływie 5 lat od wydania opinii na nowych zasadach, ponowne uzyskanie przez szkołę opinii WRRP konieczne jest tylko w przypadku, gdy dany zawód nie znajduje się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Prognoza przygotowywana jest w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza ogłaszana jest w terminie do 1 lutego danego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Link do aktualnej prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy znajdziecie Państwo tutaj.

 

Procedura w sprawie składania wniosków i wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy składa się z niniejszych etapów:

  1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2. Prezentacja przedstawiciela organu (wnioskodawcy) w trakcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  3. Głosowanie jawne członków - podjęcie decyzji w formie uchwały.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia kształcenia - rodzaj załączników zależy od typu instytucji:

  1. publiczne szkoły, placówki lub ośrodki składają potwierdzoną kopię aktu założycielskiego,
  2. niepubliczne szkoły lub placówki składają potwierdzoną kopię wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2023 roku:

W 2023 roku posiedzenia dotyczące wydawania opinii o zasadności kształcenia w zawodach będą organizowane w miarę potrzeb, głównie w trybie obiegowym.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

 

 

   Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

 

PODSTAWA PRAWNA:

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.