Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Komunikat nr 1 z dnia 2 marca 2021 r.

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi ważności opinii wojewódzkich rad rynku pracy wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2432, z 2019 r. poz. 534, 1287), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że 20 grudnia 2019 r. przekazał stanowisko Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) w Szczecinie, dotyczące przedmiotowej sprawy do Departamentu Rynku Pracy ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Z uzyskanej interpretacji wynika, że  „po utracie ważności opinii wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 r. lub po upływie 5 lat od wydania opinii wydanych na nowych zasadach od 1 stycznia 2019 r.  konieczne jest ponowne wystąpienie przez dyrektora szkoły o wydanie takiej opinii, ale tylko w przypadku, gdy dany zawód nie znajduje się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Jeśli jednak zawód zostanie wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ustawy Prawo oświatowe, to nie trzeba będzie uzyskiwać opinii WRRP o zasadności kształcenia w danym zawodzie”.  

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (pdf)
Pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy (pdf)

 

Zmiany w przepisach

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy, dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto, z dniem 1 września 2019 r. zostały wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

5 b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5d.W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Po utracie ważności opinii wydanych przed dniem 1 stycznia 2019 r. lub po upływie 5 lat od wydania opinii na nowych zasadach, ponowne uzyskanie przez szkołę opinii WRRP konieczne jest tylko w przypadku, gdy dany zawód nie znajduje się w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Prognoza przygotowywana jest w oparciu o dane Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

Prognoza ogłaszana jest w terminie do 1 lutego danego roku w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Link do aktualnej prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy znajdziecie Państwo tutaj.

Dla zawodów wykazanych w ww. prognozie,  opinia WRRP nie jest wymagana.
 

Procedura w sprawie składania wniosków i wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy składa się z niniejszych etapów:

  1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2. Prezentacja przedstawiciela organu (wnioskodawcy) w trakcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  3. Głosowanie jawne członków - podjęcie decyzji w formie uchwały.

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia kształcenia - rodzaj załączników zależy od typu instytucji:

  1. publiczne szkoły, placówki lub ośrodki składają potwierdzoną kopię aktu założycielskiego,
  2. niepubliczne szkoły lub placówki składają potwierdzoną kopię wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Harmonogram prac Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie w 2022 roku:

16 lutego 2022 r.

18 maja 2022 r.

 24 sierpnia 2022 r.

7 grudnia 2022 r.

Posiedzenia odbywają się w środy – początek spotkania godz. 10:00

Na posiedzeniach będą wydawane opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie dla wniosków, które wpłyną do WUP do 21 dni przed planowanym posiedzeniem. Przekroczenie tego terminu oznacza, że wniosek stanie na kolejnym posiedzeniu.

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

 

   Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

 

PODSTAWA PRAWNA:

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.