Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Zmiany w przepisach

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy, dotyczące kompetencji dyrektora szkoły lub placówki - art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz kompetencji wojewódzkich rad rynku pracy w sprawach dotyczących kierunków kształcenia - art. 22 ust. 5a. i 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.).

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których kształci szkoła, po uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5a. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, wojewódzka rada rynku pracy może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c. ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy - Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy,o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Ponadto, z dniem 1 września 2019 r. zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany do art. 22 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

5 b. Wojewódzka rada rynku pracy wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

5d.W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, marszałek województwa zaprasza do udziału w posiedzeniu wojewódzkiej rady rynku pracy:

1) przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu, oraz

2) dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

3) przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, oraz

4) przedstawiciela kuratora oświaty, oraz

5) przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Procedura w sprawie składania wniosków i wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy składa się z niniejszych etapów:

  1. Złożenie wniosku do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  2. Prezentacja przedstawiciela organu (wnioskodawcy) w trakcie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  3. Głosowanie jawne członków - podjęcie decyzji w formie uchwały.

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia kształcenia - rodzaj załączników zależy od typu instytucji:

  1. publiczne szkoły, placówki lub ośrodki składają potwierdzoną kopię aktu założycielskiego,
  2. niepubliczne szkoły lub placówki składają potwierdzoną kopię wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Uwaga!

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie kierunku kształcenia.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć pod adres:

 

   Wojewódzka Rada Rynku Pracy

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

 

PODSTAWA PRAWNA:

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.