Młodociani

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475), aktualizuje wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego.


Wykaz jest opracowywany w oparciu o konsultacje społeczne, przeprowadzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z m.in.: Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP, Związkiem Rzemiosła Polskiego, izbami rzemieślniczymi, starostwami powiatowymi, powiatowymi urzędami pracy, publicznymi ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, związkami pracodawców, zespołami szkół zawodowych, centrami kształcenia ustawicznego oraz praktycznego.


Obowiązującym wykazem zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników jest wykaz, który w bieżącym roku został zmodyfikowany i ukazał się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Szczegółowe informacje dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników znajdują się na stronie internetowej Ochotniczych Hufców Pracy


Wykaz zawodów obowiązujący w 2023 roku dostępny jest w plikach do pobrania.