Instytucje kształcenia ustawicznego

W Polsce istnieje wiele instytucji, które swoją ofertę edukacyjną kierują do osób dorosłych, zaś wśród nich wyróżniamy placówki, które kształcenie ustawiczne prowadzą zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

 •  szkoły dla dorosłych;
 •  placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz
 • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 Kształcenie ustawiczne – kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny - prowadzone jest w ww. placówkach w następujących formach pozaszkolnych:

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy - kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;
 • kurs umiejętności zawodowych - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
 1. jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
 2.  efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
 3. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.
 •  kurs kompetencji ogólnych - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego. Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin;
 • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach;
 • inny kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego. Statutowa działalność tych placówek polega na prowadzeniu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, za wyjątkiem turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, a także w szkołach dla dorosłych (jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum).


Do głównych zadań centrów należy:

 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie materiałów metodyczno-dydaktycznych właściwych dla prowadzonego kształcenia;
 • przygotowanie oferty kształcenia ustawicznego, skierowanej do uczestników tego typu kształcenia w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz współpraca w tym zakresie z pracodawcami;
 • gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia;
 •  prowadzenie praktycznej nauki zawodu wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu.

Centra kształcenia ustawicznego współpracują z urzędami pracy w kwestii organizowania szkoleń i kursów dla osób bezrobotnych oraz z pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

CENTRA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Publicznymi placówkami kształcenia praktycznego są centra kształcenia praktycznego. Placówki te realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu oraz prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.


Do zadań centrów należy m.in.:

 • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych;
 • prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników;
 • organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia;
 • przygotowywanie oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego dostosowanej do potrzeb rynku pracy;
 • współpraca z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

 
OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Celem działalności ośrodków jest dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników oraz prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Ośrodki współpracują ponadto z urzędami pracy, w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach oraz pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

 

 

Rejestr publicznych instytucji kształcenia ustawicznego województwa zachodniopomorskiego dostępny jest na stronie Systemu Informacji Oświatowej.

 

 

 

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 223 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.