2018

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294).

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 roku.
do pobrania wersja z grudnia 2017 roku, wraz z załącznikami


 

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy w roku 2018. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W 2018 r. środki rezerwy mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji w szczególności:

 1. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi;
 2. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2018 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
 3. Programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową;
 4. Programów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych;
 5. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej;
 6. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
 7. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
 8. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy;
 9. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus;
 10. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
 11. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów;
 12. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi;
 13. Innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy;
 14. Programów specjalnych;
 15. Programu Aktywizacja i Integracja (PAI);
 16. Projektów pilotażowych;
 17. Zlecania działań aktywizacyjnych;
 18. Programów regionalnych.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na trzy pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MRPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.

Nabór wniosków na programy wyszczególnione w punktach 4-15 odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra oraz na podstawie szczegółowych kryteriów i zasad zawartych w ogłoszeniu. Nie należy przesyłać wniosków do Ministerstwa jeżeli nabór nie został ogłoszony.

Projekty pilotażowe są inicjowane przez Marszałka lub Starostę. Każdy projekt, przed jego wdrożeniem, musi uzyskać akceptację Ministra. W związku z powyższym, organ inicjujący projekt pilotażowy musi przedłożyć szczegółowe informacje charakteryzujące projekt, ze szczególnym opisem rozwiązań systemowych, niepowielających obecnie funkcjonujących rozwiązań. Należy również wykazać, iż realizacja przedmiotowego programu przyczyni się do powstania nowych, uniwersalnych rozwiązań możliwych do zaimplementowania w przepisach prawa.

Zlecanie działań aktywizacyjnych - wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na zlecanie działań aktywizacyjnych, w związku ze zmianami w zakładanych na etapie uruchamiania zleceń harmonogramach płatności w ramach realizowanych zleceń w województwach, będą przyjmowane bez ogłoszenia Ministra.

Programy regionalne - wnioski o środki rezerwy złożone być powinny, bez ogłoszenia Ministra, nie później niż do końca lutego 2018 r. Przed sporządzeniem wniosku WUP dokonuje niezbędnych uzgodnień z PUP.