2017

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294).

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2017 roku.
do pobrania wersja z grudnia 2016 roku, wraz z załącznikami

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy w roku 2017. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów
(z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W 2017 r. środki rezerwy mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji w szczególności:

 1. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi;
 2. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenach, na których w 2017 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
 3. Programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, w tym przyjętych w ramach unijnego programu przesiedleń i relokacji;
 4. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
 5. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale;
 6. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
 7. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej;
 8. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych;
 9. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z pracy za granicą;
 10. Programów wspierania tworzenia i przystępowania przez bezrobotnych do spółdzielni socjalnych;
 11. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus;
 12. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów;
 13. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych należących do grup społecznych, o których mowaw ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych;
 14. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, których celem będzie likwidacja widocznych na rynku pracy luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów m.in. przemysłu: spożywczego, maszynowego,  motoryzacyjnego, IT oraz medycyny i opieki długoterminowej;
 15. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi;
 16. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi;
 17. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
 18. Programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną;
 19. Innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy;
 20. Programów specjalnych;
 21. Programu Aktywizacja i Integracja (PAI);
 22. Projektów pilotażowych;
 23. Zlecania działań aktywizacyjnych;
 24. Programów regionalnych.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na trzy pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MRPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.

Nabór wniosków na programy wyszczególnione w punktach 4-21 odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra oraz na podstawie szczegółowych kryteriów i zasad zawartych w ogłoszeniu. Nie należy przesyłać wniosków do Ministerstwa jeżeli nabór nie został ogłoszony.

Projekty pilotażowe są inicjowane przez Marszałka lub Starostę. Każdy projekt, przed jego wdrożeniem, musi uzyskać akceptację Ministra. W związku z powyższym, organ inicjujący projekt pilotażowy musi przedłożyć szczegółowe informacje charakteryzujące projekt, ze szczególnym opisem rozwiązań systemowych, niepowielających obecnie funkcjonujących rozwiązań. Należy również wykazać, iż realizacja przedmiotowego programu przyczyni się do powstania nowych, uniwersalnych rozwiązań.

Zlecanie działań aktywizacyjnych - na podstawie ogłoszenia Ministra, Marszałek składa wniosek o przyznanie środków rezerwy na finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych w ramach odrębnego postępowania.

Programy regionalne - wnioski o środki rezerwy złożone być powinny, bez ogłoszenia Ministra, nie później niż do końca lutego 2017r. Przed sporządzeniem wniosku WUP dokonuje niezbędnych uzgodnień z PUP.