2013

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.). do pobrania


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, z późn. zm). do pobrania


Istotne dokumenty


Zasady ubiegania się o środki Funduszu Pracy stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku. (do pobrania na www.psz.praca.gov.pl).


W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w roku 2013. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki (tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W 2013 r. jest to siedem programów:

 

  1. związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe;
  2. aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);
  3. aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
  4. aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
  5. aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
  6. specjalne;
  7. pilotażowe.


Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na dwa pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.


Ponadto, na program trzeci i czwarty ogłoszono dwie tury naborów: 10 stycznia i 25 lutego 2013 r. - obecnie nabory są zamknięte. Uruchomienie kolejnego jest planowane w lipcu.


Z kolei 22 stycznia br. uruchomiono nabór na program szósty, tj. na realizację programów specjalnych - nabór jest zamknięty.


Dodatkowo, projekt pilotażowy (program siódmy), który może być inicjowany przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu, przed jego wdrożeniem musi każdorazowo uzyskać akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej - nabór jest otwarty.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.