Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci w wyborze dalszego kształcenia w działaniach koszalińskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W dniu 28 stycznia 2020 r. odbyło się w spotkanie doradcy zawodowego z rodzicami oraz opiekunami uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie pt.: ”Jak wspierać rodziców/opiekunów w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej”.

Przeprowadzone na terenie szkoły spotkanie było skierowane do rodziców oraz opiekunów uczniów klas ósmych w odpowiedzi na ich zainteresowanie problematyką wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono sposoby wsparcia dziecka w wyborze przyszłej szkoły i zawodu oraz wynikające z tego korzyści. Omówiono czynniki związane z uczniem i z rodziną wpływające na wybór zawodu, ze zwróceniem uwagi na elementy ułatwiające i utrudniające rodzicowi wspieranie dziecka w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej. Podano najczęstsze błędy popełniane przez uczniów przy wyborze zawodu i skutki niewłaściwych decyzji. Wskazano na rolę posiadania aktualnej informacji dotyczącej oferty szkół ponadpodstawowych, wiedzy o zawodach, trendach rynku pracy i instytucjach mogących pomóc dorosłym w procesie wyboru przez dziecko dalszej drogi edukacyjnej. Na zakończenie spotkania rodziców zaproszono do skorzystania z oferty Centrum i możliwości spotkania się ich dzieci z doradcami w okresie ferii zimowych.