ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ROKU 2024

Dodano przez: Tomasz Dudziński

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI  W SZCZECINIE OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ROKU 2024

Planowane są przyjęcia w następujących terminach:

 • 24 kwietnia 2024
 • 08 lipca 2024
 • 09 września 2024
 • 30 października 2024
 • 30 grudnia 2024

1.      Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej  wykształcenie  średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

2.     Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 •  kserokopię książeczki wojskowej lub innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa zachodniopomorskiego, ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie www.zachodniopomorska.policja.gov.pl

UWAGA:
Kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3.     Miejsce składania dokumentów:

- Komenda Wojewódzka  Policji w Szczecinie
Zespół Doboru i Rezerwy Kadrowej
Wydziału Kadr i Szkolenia
ul. Małopolska 47, pokój nr 2, Szczecin
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

- Komendy powiatowe i miejskie na terenie województwa zachodniopomorskiego
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

4.     Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 poz. 171 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2023 poz. 606).