INFORMACJA O PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY W POLICJI w 2023 r.

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w policji w roku 2023.

Planowane przyjęcia w terminach:

 • 03 lipca 2023
 • 23 sierpnia 2023
 • 27 października 2023
 • 28 grudnia 2023

1. Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), a przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie,
 • kserokopię książeczki wojskowej lub innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.
 • Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendach Powiatowych (miejskich) Policji województwa zachodniopomorskiego, ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie www.zachodniopomorska.policja.gov.pl
 • Kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

3. Miejsce składania dokumentów:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Zespół Doboru i Rezerwy Kadrowej
  Wydziału Kadr i Szkolenia
  ul. Małopolska 47, pokój nr 2, Szczecin
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
 • Komendy powiatowe i miejskie na terenie województwa zachodniopomorskiego
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

4. Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023, poz. 171 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (tj. Dz.U. 2023, poz. 606).