WUP.XVA.322.145.MBi.2019 „Realizacja regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”- drugie postępowanie.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Realizacja regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”- drugie postępowanie.

Nomenklatura wg CPV: 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – WUP.XVA.322.145.MBi.2019”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, hol główny- parter (Kancelaria Urzędu), w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 14:30.

Jednoczesnie informujemy, iż Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjnosci pod nr 1195621.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z trescią Zapytania ofertowego zamieszczonego poniżej.