Wojewódzka Rada Rynku Pracy podjęła uchwały w trybie obiegowym

          Na posiedzeniu w trybie obiegowym, które trwało od 16 do 21 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowano wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku  - Uchwała nr 15/2020. Wykaz zawodów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

          Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie przegłosowali także przyjęcie Uchwały nr 16/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., która zmieniła treść Uchwały nr 25/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w ten sposób, że zastąpiła symbol zawodu lakiernik samochodowy wskazany w przedmiotowej uchwale symbolem 713203.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem