O projekcie

Pełna nazwa projektu: "Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023" w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2025
 


WNIOSKODAWCA / REALIZATOR LIDER
Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

WSPÓŁREALIZATORZY

  • Stowarzyszenie Mi-Gracja
  • Stowarzyszenie „POLITES”
  • Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie

FINANSOWANIE
Źródłem finansowania projektu są środki rezerwy Funduszu Pracy przekazane na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025
Projekt jest realizowany na podstawie ogłoszonego naboru w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025

OKRES REALIZACJI
01.08.2022 r. – 31.12.2023 r.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU
Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej (w tym z Ukrainy), tj. dzieci i młodzież (7-18 lat) oraz osoby dorosłe (18+).

CEL PROJEKTU
Głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu. Program w szczególny sposób uwzględnia cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Priorytet I: Aktywizacja zawodowa

Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Lider projektu:

  • realizacja działań mających na celu integrację na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości 175 cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia:

- profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy)
- organizowanie kursów języka polskiego
- profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna
1. Działania realizowane przez Stowarzyszenie „POLITES” - Realizator projektu:

  • realizacja działań mających na celu integrację w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego 150 cudzoziemców:

- specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców.

2. Działania realizowane przez Stowarzyszenie Mi-Gracja - Realizator projektu:

  • realizacja działań mających na celu integrację w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego 400 cudzoziemców:

- zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psychiczno-fizycznym - również w odniesieniu do doświadczenia migracji, a także doświadczania różnic kulturowych, czy wynikających ze zmiany dotychczasowego otoczenia cudzoziemca i jego rodziny szkolenia w zakresie orientacji kulturowej
- zapewnienie niezbędnego tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in.. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej
- specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców.

3. Działania realizowane przez Stowarzyszenie Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie - Realizator projektu:

  • realizacja działań mających na celu integrację w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego 210 cudzoziemców:

- zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej dla dorosłych oraz wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjach życia codziennego.