Zachodniopomorskie Małe Skarby

WNIOSKODAWCA/REALIZATOR
Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

FINANSOWANIE
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 6.6. „Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

OKRES REALIZACJI
1 lipca 2018 r.- 31 grudnia 2023 r.

BUDŻET
33 777 400,00 zł.

CEL
Zwiększenie liczby osób z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego, które podejmą pracę lub powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez refundację kosztów za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub kosztów zatrudnienia niani.