Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N02,  tryb nadzwyczajny

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Dnia 3.08.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20 dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na projekt zakładający zakup i dystrybucję, w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego prowadzących chronione kąpieliska, środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji na terenie kąpielisk oraz zakupu niezbędnego sprzętu do ratownictwa wodnego związanego bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.


 

  Informacje do ogłoszenia o naborze w trybie nadzwyczajnym
Wstępna informacja o naborze Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ogłasza  nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym, w ramach  7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: RPZP.07.07.00-IP.02-32-N02/20
Termin, od którego można składać wnioski Od dnia 11.08.2020 r.,
Termin, do którego można składać wnioski do dnia 25.08.2020 r., do godz. 15:00:00.
Podział na rundy Nie dotyczy trybu nadzwyczajnego.
Miejsce składania wniosków

W systemie LSI2014 

oraz

Złożenia Formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IP należy dokonać elektronicznie.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 31.08.2020 r.

Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę jego wpływu do kancelarii IP RPO WZ lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w niniejszym Wezwaniu).

Kto może składać wnioski?

W zakresie typu 2 c:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 2. Realizacja przedsięwzięć związanych z walką i skutkami COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia:

c) zakupu i dystrybucji, w szczególności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego prowadzących chronione kąpieliska, środków ochrony osobistej i sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji na terenie kąpielisk oraz zakupu niezbędnego sprzętu do ratownictwa wodnego związanego bezpośrednio z walką i przeciwdziałaniem COVID-19, tj: środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji, kombinezony jednorazowe i wielorazowe, parawany, parasole ochronne, przyczepy do transportu poszkodowanych z koszem, termometry bezdotykowe lub inne urządzenia do pomiaru temperatury ciała;

Grupa docelowa projektu

W zakresie typu 2 c:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące chronione kąpieliska na terenie województwa zachodniopomorskiego

Kryteria wyboru projektów Zostały określone w Wezwaniu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 100% (90% EFS, 10%BP)
Minimalny wkład własny wynosi Nie dotyczy.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów (wartość projektu) 1 500 000,00 zł.
Wezwanie Dostępne na stronie www.wup.pl, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Wzór umowy o dofinansowanie Stanowi załącznik do Wezwania.
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wersje archiwalne dokumentów Nd.

Pobierz plik:
Wezwanie
Załączniki
Harmonogram
Tabela do naboru