Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II

W dniu 3 listopada 2014 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II". Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejęcia działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Oferowane wsparcie Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II":

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (tj. do 75 622,80 zł) – dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
• absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
• zarejestrowanych bezrobotnych;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 22 686,84 zł) - dla:
• osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
• podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- niepublicznych szkół
- niepublicznych przedszkoli,
- osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

• żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
• zakładania działalności gospodarczej;
• form opodatkowania działalności gospodarczej;
• prowadzenia księgowości;
oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

 Wnioski można składać od dnia 30 listopada 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku  lub do wyczerpania środków przeznaczonych w programie.

Kontakt do pośrednika Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II":
zachodniopomorskie:

Biuro w  Szczecinie, przy ul. Małkowskiego 30/1,
czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.30-17.30,
Tel. 731 348 632, e- mail: fundusz.szczecin@ecdf.pl

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
Tel. 61 835 00 98
e-mail: pozyczki@ecdf.pl

Więcej informacji na stronach internetowych:
http://www.bgk.com.pl/
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/