Zachodniopomorski monitoring staży


Wśród różnorodnych, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, oferowanych osobom bezrobotnym przez powiatowe urzędy pracy, istotną rolę w kreowaniu postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego odgrywają staże. Instrument ten niezmiennie cieszy się popularnością, zarówno wśród pracodawców, jak i kandydatów na stażystów.

Co to jest staż dla bezrobotnych
Staż to forma nauki polegająca na zdobywaniu przez bezrobotnego wiedzy i umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, przez realizację przydzielonych zadań i pod opieką osoby, mającej nauczyć go zawodu. Staż odbywa się bez konieczności nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Celem stażu jest:
• umożliwienie bezrobotnemu nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych;
•  zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.
Długość stażu
• 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia;
• 6 miesięcy – w przypadku pozostałych bezrobotnych.
Dokumenty potwierdzające odbycie stażu:
• zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez starostę (urząd pracy);
• opinia pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu i pozyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Kto może zostać skierowany na staż?
Na staż mogą zostać skierowani wszyscy bezrobotni zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy z uwzględnieniem profilu pomocy. Przed zakwalifikowaniem na staż kandydat może zostać skierowany na badania psychologiczne i lekarskie, w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowiskach objętych programem stażu.

Kto może być organizatorem stażu?
Organizatorem stażu może być:
• pracodawca,
• rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
• pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej; staż może być zorganizowany w pozostającym w posiadaniu tej osoby gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe; staż może też zorganizować osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
• organizacja pozarządowa,
• przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (na zasadach przewidzianych dla pracodawców).

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem dla bezrobotnego stażu, powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o zawarcie umowy stażowej. We wniosku Pracodawca może, ale nie musi, wskazać bezrobotnego, którego chce przyjąć na staż, podając jego imię i nazwisko. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca powinien zostać poinformowany pisemnie najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. W przypadku decyzji pozytywnej starosta (urząd pracy) zawiera z organizatorem stażu umowę, która określa m.in. jego zobowiązanie do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem. Jednak to, czy staż zostanie zorganizowany i czy zostanie wydane skierowanie do odbycia stażu, zależne jest od posiadania odpowiednich środków finansowych przez urząd pracy.

Stypendium stażowe
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy, wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Stypendium przysługuje za dni wolne (uczestnikowi programu przysługują dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych) oraz za okres udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, albo wydrukiem zaświadczenia lekarskiego, niezdolności do pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, działając zgodnie z zapisami art. 8, pkt 1, ust.13 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), prowadzi monitoring staży województwa zachodniopomorskiego, na podstawie danych statystycznych, dotyczących tej formy wsparcia, gromadzonych przez powiatowe urzędy pracy naszego regionu.


Opracowano na podstawie informacji zaczerpniętych z Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. poz. 1160).