Przygotowanie zawodowe dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji zawodowej, wprowadzony od 01.02.2009 r. wraz z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, umożliwiający uzyskanie tytułu zawodowego, tytułu czeladnika lub kwalifikacji i umiejętności zawodowych i mający na celu zwiększenie uczestnictwa dorosłych w kształceniu ustawicznym, odpowiadającym potrzebom pracodawców.


Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w dwóch formach:
• praktycznej nauki zawodu dorosłych (czas trwania: 6-12 miesięcy) kończącej się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje izb rzemieślniczych.
• przyuczenia do pracy dorosłych (czas trwania: 3-6 miesięcy) kończące się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub jednostkę szkoleniową.


Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między starostą, a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Realizowane jest według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu, to nauka teorii, która jest prowadzona u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.


Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.


Do odbywania tej formy mogą zostać skierowane osoby:
• bezrobotne;
• poszukujące pracy, które:

  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • są żołnierzami rezerwy;
  • pobierają rentę szkoleniową;
  • pobierają świadczenie szkoleniowe.

Otrzymanie skierowania na przygotowanie zawodowe zależne jest od posiadania odpowiednich środków finansowych przez powiatowy urząd pracy.

Podczas odbywania przygotowania zawodowego dorosłych uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy), przy czym okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Uczestnik odbywania przygotowania zawodowego dorosłych ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (na swój wniosek), za które przysługuje stypendium. Stypendium nie przysługuje za okres nieusprawiedliwionych nieobecności.
Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Niezdolność tę należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim, albo wydrukiem zaświadczenia lekarskiego.


Istnieje możliwość sfinansowania przez starostę kosztów przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego. W przypadku, gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, możliwe jest także sfinansowanie kosztów zakwaterowania.
Bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, odbywający przygotowanie zawodowe dorosłych, może ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub opieki nad osobą zależną w trakcie odbywania tego przygotowania. Koszty zostaną zwrócone pod warunkiem:
• wcześniejszego uzgodnienia,
• nieprzekroczenia miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz po udokumentowaniu poniesionych kosztów.

Pracodawca może otrzymać refundację wydatków poniesionych na każdego uczestnika w wysokości określonej w umowie, maksymalnie do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, głównie na:
• materiały i surowce,
• eksploatację maszyn i urządzeń,
• odzież roboczą,
• posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.
Na podstawie zawartej umowy, Pracodawcy przysługuje jednorazowa premia za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych każdego uczestnika, jeżeli ukończy program pomyślnie zdanym egzaminem.
Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Ze środków Funduszu Pracy zostaną opłacone również koszty egzaminów.

Jeśli uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych przerwie program tego przygotowania lub nie przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, wówczas jest obowiązany do zwrotu kosztów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy powodem przerwania lub nieprzystąpienia do egzaminu jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, działając zgodnie z zapisami art. 8, ust 1, pkt.13 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm.), prowadzi monitoring przygotowania zawodowego dorosłych w województwie zachodniopomorskim, na podstawie danych statystycznych, dotyczących tej formy wsparcia, gromadzonych przez powiatowe urzędy pracy naszego regionu.

Przygotowanie zawodowe dorosłych reguluje:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 497)


Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.