Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowe Urzędy Pracy, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pracy, realizują zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wykorzystując przy tym aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wśród wielu różnorodnych form występujących na rynku pracy, istotny wpływ na kreowanie postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego mają szkolenia. Poprzez zmiany dokonywane w obszarze kierunków szkoleń oferowanych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, coraz częściej to właśnie ta aktywna forma odpowiada na potrzeby rynku pracy. Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych.
 
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), do zadań samorządu województwa należy współpraca na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży, w szczególności poprzez prowadzenie analiz skuteczności oddziaływania na rynek pracy szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 8 ust. 1 pkt. 13 lit. d). W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przygotowuje kwartalne zestawienia, dotyczące trendów szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w województwie zachodniopomorskim.
 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.